ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Материали до ОбС

 

                           От Бедрие Яшар Газиюмер Председател

                                   на Общински съвет- Черноочене

   

 Относно:   Предложение до Министерския съвет за отпускане на персонални                 

                       пенсии на Нарин Айдън Акиф и Беркан  Айдън Акиф.

  

 УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

  

В Общински съвет -Черноочене постъпи молба с вх.№39 от 14.03.2013 г., от г-жа Гюлназ Емин Акиф, живуща в с.Пряпорец, общ.Черноочене, за отпускане на персонални пенсии за малолетните й деца Нарин Айдън Акиф  с ЕГН ………. и Беркан Айдън Акиф с ЕГН …………

Съпругът на г-жа Акиф е починал на 30.12.2013 година. От Районно управление „Социално осигуряване”- гр.Кърджали е отказана наследствена пенсия на децата й с мотивите, че наследодателят има положен осигурителен стаж 04г., 10м., 26д., при изискуеми  5 г. по разпоредбата на чл.74, ал.1, т.4 от Кодекса за социално осигуряване.

В момента г-жа Акиф се грижи сама за децата си и среща сериозни финансови затруднения.

Съгласно чл.7, ал.1, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж персонална пенсия по чл.92 от КСО се отпуска с решение на Министерски съвет по предложение на Министъра на труда и социалната политика, съгласувана с Министъра на финансите.

Персонални пенсии в изключителни случаи могат да се отпускат на няколко категории лица, между които и деца без право на наследствена пенсия от починал родител.

В тази връзка предлагам  Общински съвет – с. Черноочене да вземе следното

                                   Р Е Ш Е Н И Е

Предлага на Министерски съвет да отпусне персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване и чл.7, ал.1 и ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за децата на г-жа Гюлназ Емин Акиф, живуща в с. Пряпорец, общ.Черноочене, обл.Кърджали:Нарин Айдън Акиф с ЕГН ………. и Беркан Айдън Акиф с ЕГН ……….

С уважение :

                                                                  Бедрие Яшар Газиюмер

                                                                           Председател на ОбС-с.Черноочене