ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Материали до ОбС

от АЙДЪН АРИФ ОСМАН
Кмет на Община Черноочене

Относно: Приватизационна програмата на Община Черноочене за 2013 година.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С проектобюджета за 2013 година предлагам за обсъждане и приемане на приватизационна програма на община Черноочене, която е обвързана с очакваните постъпления и предвидени разходи по съответните извънбюджетни сметки на общината.
Предлагам на Общинския съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК да приеме приватизационната програма на община Черноочене за бюджетната 2013 година, приложена към докладната записка.

Предвид изложеното предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСПК,
Об С – Черноочене приема Приватизационна програма на община Черноочене за бюджетната 2013 година. /Приложение/.

Изготвил:
/С. Юмер/
Съгласували:
Директор-дирекция “СА”:
/К. Нешад/

Юрисконсулт:
/Н.Салим/
АЙДЪН ОСМАН:
Кмет на Община Черноочене