Открита процедура-гориво за отопление

Архив

BG-с.Черноочене:

РЕШЕНИЕ

Номер: 22 от 24.01.2013 г.

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1)Наименование и адрес

Община Черноочене, Област Кърджали, Община Черноочене, с.Черноочене, Област Кърджали, ул.“Шеста“ № 9, За: Кенан Нешад – Директор на дирекция, Република България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6265

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман – Кмет на общинаИнтернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com.

I.2)Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Друг: общинска администрация

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1)Вид на процедурата

Договаряне без обявление

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки

ІV.1)Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на поръчката е „Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление /Газьол 0.001% S за отоплeние/, за нуждите на детски градини и административната сграда на община Черноочене“. Количество до 50 000 литра. Посоченото количество е прогнозно и Възложителят си запазва право да заяви доставка на действително необходимите количества за срока на изпълнение на договора. Доставката ще се извършва до франко обекти в с.Черноочене, с.Комунига и с.Пряпорец, община Черноочене.

ІV.2)Зелена обществена поръчка

ІV.2.1)Поръчката е „зелена“, съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.)“Зелените“ критерии присъстват във:

ІV.2.2)Поръчката е „зелена“ извън обхвата на Националния план за действие

НЕ

V: МОТИВИ

V.1)Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедурата , договаряне без обявление се обуславя от обстоятелството , че стоките предмет на настоящата поръчка са определени по списък , предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и е одобрен от Министерски съвет в Правилника за прилагане на Закона. С избраната процедура се постига реализиране на целите и принципите на ЗОП , а именно:осигуряване на ефективност при разходване на бюджетните средства , публичност,прозрачност, свободна и лоялна конкуренция , равнопоставеност, недопускане на дискриминация,гарантиране на опазването на търговската тайна на кандидатите и техните предложения.Сделката ще се извърши на „Софийска стокова борса“. Предметният обхват и финансовата рамка на обществената поръчка попада в обхвата на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП.

V.3)Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: –

VI: ОДОБРЯВАМ
VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2)Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Техническата спецификация може да се намери в „Профила на купувача“ в сайта на община Черноочене- www.chernoochene.com

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.01.2013 г.

Възложител

Трите имена: Айдън Ариф Осман
Длъжност: Кмет на община Черноочене
Техническата спецификация може да витите ТУК
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ: