Покана за заседание на Общински съвет

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 07.09.2023 година /четвъртък/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане бюджета на Община Черноочене за 2023 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

2.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите на община Черноочене за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

3.Предложение Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметствата.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

4.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно упълномощаване на представител на община Черноочене за участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали“ и определяне на мандата и позицията по точки, посочени в дневния ред на заседанието.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

5.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Черноочене през 2023 год.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

6.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно продажба на поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот – частна общинска собственост по експертна пазарна оценка.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7. Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно заявление с вх. №54-00-58/30.08.2023г. от „АР-М-АГРО” ООД, представлявано от Рефтин Фарадин Хасан с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план и ПУП- Специализирана ел. схема.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

8.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/