Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2023 год.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, предлагам допълнение на обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година.

Моля, предвид предложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет – Черноочене, на основаниечл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 отЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС,

Р Е Ш И :

Допълва следните обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година:

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ:
Землище
Поземлен имот с идентификатор
Категория
Площ /кв.м./
За отдаване под наем за срок от 10 години:
1
Пчеларово
58829.42.33
5
65  674
2
Петелово
55960.10.77
5
12 270
3
Бакалите
02261.1.219
9
3 589
За отдаване под наем за срок от 1 години:
1.1
Петелово
55960.10.307
5
1173
2.1
Паничково
55395.3.486
9
376
3.1
Житница
29461.10.892
8
927
3.2
Житница
29461.10.505
8
5089
4.1
Железник
29132.11.328
8
1665
4.2
Железник
29132.11.138
8
2083
4.3
Железник
29132.11.131
8
2066
4.4
Железник
29132.11.146
8
2645
4.5
Железник
29132.11.159
8
1530
4.6
Железник
29132.12.64
8
796
4.7
Железник
29132.12.59
8
6359

Изготвил:

Ст. спец. „ОС”

/Шафер Ахмед/

Съгласували:

Юрисконсулт:

/Наим Реджеб/

Директор ​​С уважение,

дирекция “ОА”:​​            ​​АЙДЪН ОСМАН                      /Неджатин Салим/​​​КМЕТ НА ОБЩИНА