Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Одобрение на ПУП – специализирана план-схема за обект:“Изместване на ВЛСН Изв.Железник_Арпезос в участъка от ст.16 до ТП-2 Черноочене и от ст.16/1 до ст.16/4, преминаваща през УПИ в кв.12 и кв.14 по ПУП на с.Пряпорец, община Черноочене”,
етап:“Изместване на ВЛСН извод “Железник – Арпезос” в участъка от ст.16 до ТП-2 Черноочене, преминаваща през УПИ в кв.12 и кв.14 по ПУП на с.Пряпорец, община Черноочене”
и право на преминаване и право на прокарване на подземен ел. кабел 20кV през общински имоти с идентификатори 58731.10.118 и 58731.10.119 по КККР на с.Пряпорец и улици и тротоари в с.Пряпорец, общ.Черноочене.

Уважаеми общински съветници,

Строеж “Изместване на ВЛСН Изв.Железник_Арпезос в участъка от ст.16 до ТП-2 Черноочене и от ст.16/1 до ст.16/4, преминаваща през УПИ в кв.12 и кв.14 по ПУП на с.Пряпорец, община Черноочене” се изпълнява етапно. През 2021год. се изпълни етап “Изместване на въздушна линия 20кV извод “Железник – Арпезос” в участъка от стълб №16/1 до стълб №16/4, преминаващ през УПИ в кв.12 и кв.14 по ПУП на с.Пряпорец, общ.Черноочене” с дължина 330,98м и се въведе в експлоатация с Разрешение за ползване №ДК-07-КЖ-32 от 23.06.2022год. В плана за капиталовите разходи на община Черноочене през 2023г. , в списъка на обектите за основен ремонт и строителство е предвидено за изпълнение изместване на ВЛСН извод “Железник – Арпезос” в участъка от ст.16 до ТП-2 Черноочене, преминаваща през УПИ в кв.12 и кв.14 по ПУП на с.Пряпорец, община Черноочене. Изготвен е проект ПУП – специализирена схема на трасето на подземния ел. кабел 20кV, преминаващо през улици и тротоари в с.Пряпорец и общински имоти с идентификатори 58731.10.118 – селскостопански , ведомствен път – публична общинска собственост и 58731.10.119 – пасище, стопанисвано от община Черноочене, публична общинска собственост по КККР на с.Пряпорец. Съгласно изработения проект и нормативите за сервитут на подземни ел. кабели СН, кабел 20кV създава сервитут – зона с ограничен режим на ползване с ширина 1.0м / по 0.5м от двете страни на кабела/ и обща дължина 150.74м1 или 150.74кв.м., като дължината на кабела през имоти в урбанизираната територия на с.Пряпорец е 71.38м1, сервитут 71.38кв.м.; през ПИ 58731.10.118 – селскостопански , ведомствен път – 39.51м1 дължина, 39.51 кв.м. сервитут; и 39.85м1 дължина, сервитут 39.85кв.м. през ПИ 58731.10.119 – стопанисвано от общината пасище, публична общинска собственост. С предвидения с проекта демонтаж на СРС №16/1
Във връзка с издаването на Разрешение за строеж е необходимо да се учреди на “ЕР ЮГ” ЕАД безвъзмездно право на преминаване и право на прокарване /т.н. сервитут / за подземния ел.кабел 20кV с дължина 150.74м1, с обща площ на сервитута 150.74кв.м. и в тази връзка предлагам на Общинския съвет –Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал.1 от ЗУТ и чл.8, ал.1 от ЗОС във връзка с чл.19, ал.1 и чл.25, ал.3, т.1 и ал.4 от ЗСПЗЗ , чл.29, ал.3 от ЗОЗЗ, чл.67, ал.2 от ЗЕ и Решение №07/28.01.2021г. т.1 на ОбС Черноочене

Р Е Ш И:

1. Общинския съвет – Черноочене одобрява Подробен устройствен план – специализирена схема на трасето на подземния ел. кабел 20кV за обект “Изместване на ВЛСН извод “Железник – Арпезос” в участъка от ст.16 до ТП-2 Черноочене, преминаваща през УПИ в кв.12 и кв.14 по ПУП на с.Пряпорец, община Черноочене”, преминаващо в урбанизираната територия на с.Пряпорец през имоти с идентификатори 58731.703.111 и 58731.703.121- за второстепенни улици, публична общинска собственост и през земеделски земи – имоти с идентификатори 58731.10.118 – селскостопански , ведомствен път – публична общинска собственост и 58731.10.119 – пасище, стопанисвано от община Черноочене, публична общинска собственост по КККР на с.Пряпорец.
2. Общинския съвет – с.Черноочене изразява предварително съгласие за безвъзмездно право на преминаване и право на прокарване /сервитут/ на ел.кабел от обект “Изместване на ВЛСН извод “Железник – Арпезос” в участъка от ст.16 до ТП-2 Черноочене, преминаваща през УПИ в кв.12 и кв.14 по ПУП на с.Пряпорец, община Черноочене”, с дължина 150.74м, сервитут 150.74м2, съгласно проектното трасе и регистъра на засегнатите имоти.

С УВАЖЕНИЕ !
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН/
с.Черноочене
август, 2023 год.

Съгласувал: юрисконсулт Н. Реджеб

изготвила:инж. Н.Милева