Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на общински поземлени имоти с идентификатори 58731.10.205, 58731.10.158 и 58731.10.143 по КККР на с. Пряпорец, община Черноочене, одобряване на Задание по чл.125 от ЗУТ и разширение на строителните граници на селото.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Черноочене има инвестиционни намерения за разширяване на строителните граници на с. Пряпорец в обхвата на ПИ с идентификатори 58731.10.205, 58731.10.158 и 58731.10.143 по Кадастрални карти и кадастрални регистри (КККР) на землище с. Пряпорец, община Черноочене.
ПИ с идентификатор 58731.10.205 представлява пасище с площ 28679 m2, общинска публична собственост.
ПИ с идентификатор 58731.10.158 представлява нива с площ 1739 m2, стопанисвано от общината.
ПИ с идентификатор 58731.10.143 представлява пасище с площ 3619 m2, стопанисвано от общината.
Съгласно действащия ОУПО-Черноочене, одобрен с Решение №33 от 10.04.2018г. на ОбС-Черноочене и изменен и влязъл в сила с Решение №05 от 12.01.2023г. на ОбС-Черноочене, поземлени имоти с идентификатори 58731.10.158, 58731.10.143 и 58731.10.205 по КККР на землище с. Пряпорец, намиращи се в съседство с урбанизираната територия на с. Пряпорец, попадат в зона ,,Жм‘‘ (Жилищна устройствена зона с малка височина, плътност и интензивност на застрояване), които могат да бъдат застроявани след промяна предназначение на земеделската земя.
Предвид Становище № 10/14.06.2023 г. на Главния архитект на общината, проекта за ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатори 58731.10.158, 58731.10.143 и 58731.10.205 по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, одобрен със Заповед № РД-18-273/02.05.2019 г. на ИД на АГКК, с цел промяна предназначение на имота от земеделска земя за неземеделски нужди се предвижда да се изготви
със следните параметри на застрояване:
Устройствена зона – жилищна с малка височина, плътност и интензивност на застрояване (Жм), с максимална височина – 10 м (3 етажа), плътност на застрояване –max. 60%, Кинт. – max. 1,2, минимална озеленена площ – 40% и начин на застрояване – свободно /е/.
Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Разрешение за изработване на проект за ПУП, за поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии, се дава с решение на Общински съвет по предложение на Кмета.
С разрешаване на изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на общински поземлени имоти с идентификатори 58731.10.205, 58731.10.158 и 58731.10.143 по КККР на землище с. Пряпорец, община Черноочене ще се създаде възможност за обособяване на нов квартал с урегулирани поземлени имоти за жилищно строителство, обществено-обслужващи сгради, УПИ за техническа инфраструктура, УПИ за озеленяване, обслужващи улици и други УПИ съобразно чл. 17 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, който ще задоволи нуждите на населението и ще допринесе за развитието и разширението на с. Пряпорец, респективно на община Черноочене.
Съгласно чл. 17а, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/ се допуска създаване на нови или разширяване на строителните граници на съществуващите урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), както и на основание чл. 25, ал. 3, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/. ОУПО Черноочене предвижда разширяване на строителните на с. Пряпорец, което е основание за промяна на предназначението на земеделските земи, съобразно на чл. 20 от ЗОЗЗ и чл. 59 от ЗУТ.
Водоснабдяването с питейна вода, канализация и захранване с ел. енергия ще се осъществи от съществуващите селищни мрежи, съгласно становищата на експлоатационните дружества.
Изготвянето на проект за ПУП-ПРЗ е необходим във връзка с процедурите по промяна предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди, по реда на Закона за опазване на земеделските земи и разрешаване на строителство по реда на ЗУТ.
Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за поземлени имоти извън урбанизирани територии Общинският съвет, разрешава изготвянето на проект за ПУП и на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ – одобрява задание по чл.125 от същия закон.
Неразделна част от настоящата Докладна на Кмета на община Черноочене е становището на Главния архитект.
Във връзка с гореизложеното предлагам на Общинския съвет- Черноочене да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 17а, ал. 1, т. 2 и чл. 20 от ЗОЗЗ, чл. 25, ал. 1 и ал. 3, т. 3 от ЗСПЗЗ и положителното становище на Главния архитект

РЕШИ:

1. РАЗРЕШАВА изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с идентификатори 58731.10.205, 58731.10.158 и 58731.10.143 по КККР на землище с. Пряпорец, община Черноочене, обл. Кърджали, съобразно горе цитираните параметри на застрояване, придружен с ВиК и ЕЛ схеми и вертикална планировка за сметка на заинтересуваното лице;
2. ОДОБРЯВА Задание за изготвяне на проект за Подробен устройствен план – План за регулация о застрояване (ПУП-ПРЗ) по чл.125 от ЗУТ, съставено от Възложителя, неразделна част от настоящото решение;
3. РАЗШИРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ на с. Пряпорец към юг и запад, по имотните граници на горе цитираните ПИ,
при спазване на разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 8/14.06.2001г. за обем и съдържание на устройствени схеми и устройствени планове, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и други действащи законови и подзаконови нормативни уредби.

ПРЕДЛАГА
КМЕТ НА ОБЩИНА: ………………………
/ АЙДЪН ОСМАН /
с. Черноочене
юни, 2023год.
Изготвил:………………………
арх. инж. Мюмюн Сюлейман
Главен архитект на община Черноочене
Съгласувал: ………………………
Наим Реджеб
Юрисконсулт