Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО:Актуализиране на поименния списък на обектите за капитално строителство и вътрешна компенсирана промяна в разпреде лението на средствата за финансиране на обекти от поименния списък за основен ремонт и строителство и придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи от община Черноочене през 2012г..

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля на сесия на Общинския съвет да се разгледа предложената актуализация на поименния списък за основен ремонт и строителство и придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи от общ. Черноочене през 2012г. и вътрешната компенсирана промяна в разпределението на целевата субсидия и собствените общински средства за финансиране на обекти от поименния списък за 2012г. и приемете на основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.1 от ЗДБ РБ за 2012г. решение за одобрението им.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Актуализация на поименния списък на обектите за основен ремонт и строителство , за придобиване на материални и немате-риални дълготрайни активи от общ. Черноочене през 2012г. и вътрешна компенсирана промяна в разпределението на целевата субсидия и собствени- те общински средства за финансиране на капиталовите разходи през 2012г.

С УВАЖЕНИЕ :
КМЕТ НА ОБЩИНА:

/А. ОСМАН /