Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Предоставяне на земеделски земи с признато право на собственост по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ /обн. – ДВ бр.62 от 2010 г.,Доп.ДВ,Бр.61 от 2016 година, в сила от 05,08,2016 година на наследниците на Аптурахим Фидаетов Османов, бивш жител на с. Черноочене, общ. Черноочене

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ /обн. – ДВ бр. 62 от 2010 г. Доп.-ДВ, бр.61 от 2016 година, в сила от 05.08.2016 година/, Общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници.
Моля, предвид изложеното Общинският съвет – с. Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ, чл.45 ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с Докладна записка от Кмета на Общината по искане с вх.№ 24-00-160/29.03.2023 г. на Общинска служба по земеделие – с. Черноочене, Общински съвет – Черноочене

Р Е Ш И :

Предоставя на наследниците на Аптурахим Фидаетов Османов, бивш жител на с. Черноочене, общ. Черноочене с признато право на собственост, съгласно Решение №17/3 от 14.09.1992 г. на Общинска служба по земеделие – с. Черноочене, за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници, следния имот от общинския поземлен фонд:
1. Проектен имот с идентификато №81236.4.642, в землището на с. Черноочене, ЕКАТТЕ:81236, общ. Черноочене, с площ 1000 кв.м., начин на трайно ползване – нива, в местността „Чаирлък”, при граници и съседи:

– № поземлен имот с идетификатор №81236.4.508.
– № поземлен имот с идетификатор № 81236.4.507.
– № позелен имот с идетификатор №81236.4.643.
– № поземлен имот с идентификатор №81236.4.501.
– № поземлен имот с идентификатор №81236.4.500.
– № поземлен имот с идентификатор №81236.4.34.

Изменя кадастралната карта за територията на поземлените имоти.
– Заличен обект от КККР:Поземлен имот с идентификатор 81236.4.502.с площ 2556 кв.м,земеделска земя,собственици:000236164,община Черноочене,няма документ за собственост..

– Нанасяне на нови обекти в КККР: Поземлен имот с идетификатор 81236.4.643,сплощ-1556 кв.м.,НТП-нива,съседи:81236.4.642,81236.4.507,81236.4.516,81236.4.501..

– Поземлен имот с проектен идентификатор 8/1236.4.642,проектна площ-1000 кв.м.,НТП- Нива земеделска, съседи 781236.4.508, 81236.4.507, 81236.4.643, 81236.4.501, 81236.4.500, 81236.4.34.

Съгласувано:
Н. Реджеб
Юристконсулт:

Изготвил:
Е. Мустафа

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН:
Кмет на Община Черноочене