Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Определяне на пазарни цени на имоти частна общинска собственост за продажба.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. 35, ал. 1; чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 1; чл. 34, ал. 1 и чл. 43 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, предлагам на Общинския съвет за обсъждане и определяне на пазарни цени за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти частна общинска собственост:

1. Незастроен УПИ ІІ в кв. 1 с площ 644 кв.м. по ПУП на с. Йончово, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1427/27.01.2023 г., оценен от независим лицензиран експерт – оценител на цена 6 551,00 /шест хиляди петстотин петдесет и един лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
2. Незастроен УПИ ІІI-75 в кв. 10, пл. сн. №75 с площ 647 кв.м. по ПУП на с. Бели вир, мах. Повиен, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1425/26.01.2023 г., оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 9 314,00 /девет хиляди триста и четиринадесет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
3. Незастроен УПИ ІV-75 в кв. 10, пл. сн. №75 с площ 647 кв.м. по ПУП на с. Бели вир, мах. Повиен, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1426/26.01.2023 г., оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 9 314,00 /девет хиляди триста и четиринадесет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.

Предвид гореизложеното предлагам Общинския съвет да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет – Черноочене, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. 35, ал. 1; чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 1; чл. 34, ал. 1 и чл. 43 от НРПУРОС, определя пазарни оценки за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти частна общинска собственост:

1. Незастроен УПИ ІІ в кв. 1 с площ 644 кв.м. по ПУП на с. Йончово, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1427/27.01.2023 г., оценен от независим лицензиран експерт – оценител на цена 6 551,00 /шест хиляди петстотин петдесет и един лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
2. Незастроен УПИ ІІI-75 в кв. 10, пл. сн. №75 с площ 647 кв.м. по ПУП на с. Бели вир, мах. Повиен, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1425/26.01.2023 г., оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 9 314,00 /девет хиляди триста и четиринадесет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
3. Незастроен УПИ ІV-75 в кв. 10, пл. сн. №75 с площ 647 кв.м. по ПУП на с. Бели вир, мах. Повиен, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1426/26.01.2023 г., оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 9 314,00 /девет хиляди триста и четиринадесет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.

Изготвил:
Ст. спец. „ОС”:
/Шафер Ахмед/

Съгласували:
Юрисконсулт:
/Наим Реджеб/
Директор –
дирекция “ОА”:
/Неджатин Салим/

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА