Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Разрешаване процедура по изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива в части

– Проект за подобрен устройствен план-парцелен план за елементи на транспортната техническа инфраструктура, засягащ поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия и изразяване на съгласие за промяна предназначение на имоти собственост на физически и юридически лица с идентификатори 55395.2.78, 55395.2.91,55395.2.71,55395.2.34, 55395.2.96, 55395.2.151, 55395.3.157, 55395.3.155, 55395.3.156, 55395.30.30, 55395.2.50, 55395.2.44,55395.2.340,55395.2.341, 55395.2.48, 55395.2.47, 55395.2.45, 55395.2.64 по КККР на землище с. Паничково за нуждите на общината за общински път KRZ 2437/II-58, Комунига/Тополово – Паничково, община Черноочене. Пътят обект на проектиране и техническо съоръжение са част от общински път KRZ 2437/II-58, Комунига/Тополово- Паничково.
– Технически инвестиционен проект за обект „Рехабилитация на общински път KRZ 2437/II-58, Комунига/Тополово – Паничково“, община Черноочене.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящата преписка се внеся за разглеждане във връзка с настъпили общински нужди за осигуряване на по-добри условия за удобен и безопасен транспорт на пътници и товари за изграждане на обект „Рехабилитация на общински път KRZ 2437/II-58, Комунига/Тополово – Паничково“, община Черноочене.
С изграждането на обекта след провеждане на процедурите по промяна на предназначението на засегнатите части от земеделски горски имоти за неземеделски нужди и изключването им от горския и земеделския фонд ще се осигури нормално транспортно обслужване на населението на с. Паничково, община Черноочене.
В предвид изложеното и на основание чл.75, ал.1 от ЗУТ е необходимо да се изработи ПУП-ПП за засегнати имоти от изграждането на обекта в землището на с. Паничково, предлагам ОбС – Черноочене да вземе следното :

РЕШЕНИЕ
На основание чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 и чл.150, ал.6 от ЗИД на ЗУТ, чл.25, ал.3, т.1, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.21, ал.2 и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл.73, ал.1, т.1 и чл.75 от Закона за горите и чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА

РЕШИ:

1.Разрешава за сметка на община Черноочене със седалище и адрес на управление с. Черноочене, ул. „Шеста“ №9, област Кърджали, представлявано от Айдън Осман – Кмет на общината да изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:
– Проект за подобрен устройствен план-парцелен план за елементи на транспортната техническа инфраструктура, засягащ поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия и изразяване на съгласие за промяна предназначение на имоти собственост на физически и юридически лица с идентификатори 55395.2.78, 55395.2.91,55395.2.71,55395.2.34, 55395.2.96, 55395.2.151, 55395.3.157, 55395.3.155, 55395.3.156, 55395.30.30, 55395.2.50, 55395.2.44,55395.2.340,55395.2.341, 55395.2.48, 55395.2.47, 55395.2.45, 55395.2.64 по КККР на землище с. Паничково за нуждите на общината за общински път KRZ 2437/II-58, Комунига/Тополово – Паничково, община Черноочене. Пътят обект на проектиране и техническо съоръжение са част от общински път KRZ 2437/II-58, Комунига/Тополово- Паничково.

– Технически инвестиционен проект за обект „Рехабилитация на общински път KRZ 2437/II-58, Комунига/Тополово – Паничково“, община Черноочене.
2. Изразява предварително съгласие за промяна предназначението на засегнатите имоти, необходими за реализиране на инвестиционното намерение на общината и провеждане на отчуждителна процедура за засегнатите части от имотите, съгласно приложения регистър при спазване разпоредбите на чл.27, ал.1 и ал.2 от ЗОЗЗ и чл.73, ал.1, т.1 и чл.75 от Закона за горите.
Одобрява заданието на възложителя, с което обоснована необходимостта от изработването на плана, придружено от опорен план с информация за съществуващо положение на имотите. Проектът да бъде изготвен от правоспособни специалисти (чл.229 и чл.230 от ЗУТ и § 13 от ПРЗУТ).
Обхватът и съдържанието на подобрения устройствен план да се съобразят с разпоредбите на Наредба №8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове – ДВ.бр.57 от 2001 г. и БСА бр.9/10 от 2001 г. на МРРБ при спазване изискванията на Наредба 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и при спазване разпоредбите на чл.12, ал.2 и чл.59, ал.1 от ЗУТ, чл.17а, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ и чл.73, ал.1, т.1 и чл.75 от Закона за горите.
При изработване на проекта заявителя да осигури необходимата информация, съгласно чл.108 и чл.115 от ЗУТ.
3. Възлага на Кмета на общината да проведе всички необходими процедури произтичащи от настоящото решение.
Съгласно чл. 124б, ал.2 от ЗУТ решението да се разгласи с обявление, поставено на определените за това места в сградата на общината, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана и се публикува на интернет страницата на общината.
Решението, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Геодезическо заснемане на трасето.
2.Техническо задание за проектиране

Вносител:
АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене