Обява

Търгове

Община Черноочене на основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №713/05.12.2012 г. на Кмета на общината и Решения с 117/26.11.2012 г., 104/18.10.2012 г. и №123/03.12.2012 г. на Об С – Черноочене.

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване на 21.12.2012 г. от 10,00 часа в салона на читалище ”Пробуда 1952” в с. Черноочене за:
І. Продажба на имоти общинска собственост:
1. Поземлен имот с №010209 в землището на с. Петелово с ЕКАТТЕ 55960, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,559 дка., с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – пета, начална тръжна цена 1144,00 лв. /хиляда сто четиридесет и четири лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №85/16.11.2012 г.
2. Поземлен имот с №010251 в землището на с. Петелово с ЕКАТТЕ 55960, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3,391 дка., с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – пета, начална тръжна цена 2489,00 лв. /две хиляди четиристотин осемдесет и девет лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №86/16.11.2012 г.
3. Поземлен имот с №003397 в землището на с. Паничково с ЕКАТТЕ 55395, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2,002 дка., с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, начална тръжна цена 964,00 лв. /деветстотин шестдесет и четири лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №87/16.11.2012 г.
4. Поземлен имот с №036014 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 0,996 дка., с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, начална тръжна цена 490,00 лв. /четиристотин и деветдесет лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №88/16.11.2012 г.
5. Поземлен имот с №081083 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 0,772 дка., с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, начална тръжна цена 364,00 лв. /триста шестдесет и четири лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №89/16.11.2012 г.
6. Поземлен имот с №081082 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,000 дка., местност „Дюлгер” с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, начална тръжна цена 472,00 лв. /четиристотин седемдесет и два лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №90/16.11.2012 г.
7. Поземлен имот с №081081 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,000 дка., местност „Дюлгер” с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, начална тръжна цена 472,00 лв. /четиристотин седемдесет и два лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №91/16.11.2012 г.
8. Поземлен имот с №081058 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2,000 дка., местност „Дюлгер”, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, начална тръжна цена 943,00 лв. /деветстотин четиридесет и три лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №92/16.11.2012 г.
9. Поземлен имот с №081059 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3,000 дка., местност „Дюлгер”, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, начална тръжна цена 1415,00 лв. /хиляда четиристотин и петнадесет лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №93/16.11.2012 г.
10. Поземлен имот с №001038 в землището на с. Минзухар с ЕКАТТЕ 48307, в общ. Черноочене, обл.Кърджали с площ 16,046 дка., с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – пета, начална тръжна цена 7700,00 лв. /седем хиляди и седемстотин лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №61/01.10.2012 г.
11. Поземлен имот с №003228 в землището на с. Паничково с ЕКАТТЕ 55395, в общ. Черноочене, обл.Кърджали с площ 2,533 дка., с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, начална тръжна цена 1 139,00 лв. /хиляда сто тридесет и осем лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №62/08.10.2012 г.
12. Поземлен имот с №003226 в землището на с. Паничково с ЕКАТТЕ 55395, в общ. Черноочене, обл.Кърджали с площ 2,540 дка., с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, начална тръжна цена 1 142,00 лв. /хиляда сто четиридесет и два лв. и 00 ст./. без ДДС Акт за частна общинска собственост №63/08.10.2012 г.
13. Поземлен имот с №003573 в землището на с. Паничково с ЕКАТТЕ 55395, в общ. Черноочене, обл.Кърджали с площ 2,447 дка., с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, начална тръжна цена 1 138,00 лв. /хиляда сто тридесет и осем лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №64/08.10.2012 г.
14. Поземлен имот с №003565 в землището на с. Паничково с ЕКАТТЕ 55395, в общ. Черноочене, обл.Кърджали с площ 1,900 дка., с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, начална тръжна цена 884,00 лв. /осемстотин осемдесет и четири лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №65/08.10.2012 г.
15. Поземлен имот с №000266 в землището на с. Небеска с ЕКАТТЕ 51192, в общ. Черноочене, обл.Кърджали с площ 0,887 дка., с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – трета, начална тръжна цена 574,00 лв. /петстотин седемдесет и четири лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №70/08.10.2012 г.
16. Поземлен имот с №000233 в землището на с. Небеска с ЕКАТТЕ 51192, в общ. Черноочене, обл.Кърджали с площ 2,407 дка., с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, начална тръжна цена 1 120,00 лв. /хиляда сто и двадесет лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №72/09.10.2012 г.
ІІ. Отдаване под наем на помещения за срок от пет години.
1. Помещение с полезна площ 32,00 кв.м. в УПИ І, кв. 1, с. Черноочене, начална тръжна месечна наемна цена 65,00 лв. без ДДС.
2. Помещение с полезна площ 23,65 кв.м. в УПИ ІІ, кв. 15, с. Черноочене /в южната част на Покрит пазар/ начална тръжна месечна наемна цена 48,00 лв. без ДДС.
3. Помещение с полезна площ 23,65 кв.м. в УПИ ІІ, кв. 15, с. Черноочене /в северната част на Покрит пазар/ начална тръжна месечна наемна цена 48,00 лв. без ДДС.
Тръжната документация се продава в Информационния център на община Черноочене до 16,00 ч. на 19.12.2012 г. на цена 15.00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 20.12.2012 г.
Кандидатите за участие в търга внасят в касата на общината депозитна вноска в размер 10 % върху началната тръжна цена.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

КМЕТ НА ОБЩИНА:
/АЙДЪН ОСМАН/