Докладна записка

Материали до ОбС

от АЙДЪН АРИФ ОСМАН
Кмет на Община Черноочене

Относно: Допълване на нов обект към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Черноочене за 2012 година.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал.1 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, предлагам за обсъждане, приемане и допълнение на нов обект към Програмата за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост за 2012 година:
– Отдаване под наем на обособено помещение с полезна площ 32,00 кв.м. в сграда в УПИ І, кв. 1 по плана на с. Черноочене, общ. Черноочене.

Мотиви: Проявен интерес за наемане на съществуващо свободно помещение в УПИ І, кв. 1. по плана на с. Черноочене и ефективното стопанисване на общинската собственост.

Предвид горе изложеното предлагам Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Об С – Черноочене на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал.1 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, приема решение за допълване на нов обект към Програмата за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост за 2012 година:
– Отдаване под наем на обособено помещение с полезна площ 32,00 кв.м. в сграда в УПИ І, кв. 1 по плана на с. Черноочене, общ. Черноочене.

С уважение,
АЙДЪН ОСМАН:
Кмет на Община Черноочене