Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на община Черноочене за участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали“ и определяне на мандата  и позицията  по точки  посочени в дневния ред на заседанието.

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

В  община  Черноочене          е   постъпило   писмо  с  изх.  № АВиК-01-437 от 19. 10. 2022 г. от  Председателя на Асоциация по В и К  на обособената  територия обслужвана  от  „В и К“  ООД –  Кърджали,  регистриранo с вх. №  06-00-188/19.10. 2022 г.,   за участие в редовно  заседание  на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 16.11.2022 г.  от  13:30  часа в сградата на Областна администрация –  Кърджали.

Съгласно чл. 8, ал. 2 и 3 от ПОДАВиК, във връзка с публикуваните на 03 октомври 2022 г. резултати от изчерпателното преброяване на населението, извършено по реда на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., разпределението на процентното съотношение на гласовете на държавата и общините в Общото събрание на Асоциацията, е както следва:

Представител на държава/община Обхвата на обособената територия Процентно съотношение на гласовете в „Асоциация по В и К – Кърджали”
Брой жители %
1. Областна администрация Кърджали   35,0
2. Община Ардино 11 318 5,21
3. Община Джебел 8 375 3,86
4. Община Кирково 20 442 9,41
5. Община Крумовград 16 909 7,78
6. Община Кърджали 62 005 28,55
7. Община Момчилград 14 353 6,61
8. Община Черноочене 7 775 3,58

          

 

Заседанието ще протече в следния дневен ред:

 

  1. Съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „ВиК” ООД – гр. Кърджали през регулаторния период 2022-2026 г.;
  2. Разни

 

Съгласно Закона за водите е необходимо Общинския съвет да даде мандат на представителя на общината в АВиК за гласуване по отделните точки на дневния ред и да определи заместващ представителя на общината, когато той е възпрепятстван и не може да присъства лично на общото събрание. За участието на представител на община Черноочене и за неговото отношение по дневния ред на предстоящото редовно Общо събрание на АВиК-Кърджали, предлагам Общински съвет-Черноочене да приеме следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198e, ал.3 и 5 от Закона за водите и във връзка с писмо с изх. № АВиК-01-437 от 19. 10. 2022 г. от  Председателя на Асоциация по В и К  на обособената  територия обслужвана  от  „В и К“  ООД –  Кърджали,  регистриранo с вх. №  06-00-188/19.10. 2022 г. в община Черноочене, за свикване на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ Кърджали,

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРНООЧЕНЕ

 

                                                                          РЕШИ :         

 

  1. ОПРЕДЕЛЯ Ферхад Шабанали Ферхад – заместник кмет на община Черноочене за заместващ представителя на Община Черноочене в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД- гр. Кърджали, при невъзможност на титуляра да участва в насроченото на 16.11.2022 г. редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията. На основание чл. 10, ал. 5, т. 6 от ПОДАВиК определя 07.12.2022 г. за резервна дата за провеждане на заседанието без промяна на дневния ред, за която да са валидни мандатите, предоставени на членовете за редовната дата.
  2. ДАВА МАНДАТ на Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, в качеството му на представител на община Черноочене в Общото събрание на Асоциацията за представяне на позицията на общината по точките от дневния ред на заседанието, насрочено за 16.11.2022 г. На основание чл. 10, ал. 5, т. 6 от ПОДАВиК определя 07.12.2022 г. за резервна дата за провеждане на заседанието без промяна на дневния ред, за която да са валидни мандатите, предоставени на членовете за редовната дата.

 

По точка 1 от дневния ред на предстоящото заседание дава право на представителя на Община Черноочене да изрази становище и да гласува по целесъобразност  и винаги в полза на Община Черноочене при приемане на решение за Съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „ВиК” ООД – гр. Кърджали през регулаторния период 2022-2026 г.;

По точка 2 разни  от предстоящото заседание дава право на представителя на Община Черноочене да изрази становище и да гласува по целесъобразност и винаги в полза на Община Черноочене;

 

 

 

 

 

С уважение,

 

АЙДЪН ОСМАН
/Кмет на община Черноочене/