Съобщение

Съобщения

На основание чл.78, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс Общински съвет – Черноочене съобщава на всички заинтересoвани лица, че с Решение №92 от 02.11.2022 година на Общински съвет – Черноочене е приет нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет–Черноочене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 година.

Председател на ОбС – Черноочене:
/Бeдрие Газиюмер/

Приложение:
pravilnik_02_11_2022