Покана за заседание на Общински съвет

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Черноочене

С В И К В А М:

На 12.10.2022 година /сряда/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, извънредно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно информация за изпълнението на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за първото полугодие на 2022 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от Айдън Осман – кмет на община Черноочене, относно актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2022 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно отстраняване на допуснати технически грешки и пропуски в списъка към Решение №91 от 30.11.2021год. на ОбС – Черноочене, на имотите, включени в предложението за изменение на Общия устройствен план на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4.Докладна записка от Айдън Осман – кмет на община Черноочене, относно право на преминаване и право на прокарване на подземен ел. кабел от обект “Външно ел. захранване на жилищна сграда на “Шаран” ЕООД в ПИ с идентификатор 51994.802.4 в с.Нови пазар, от съществуващо ТЕПО+КРШ пред ПИ 35047.801.37 и нова кабелна линия през ПИ 35047.801.17, 51994.802.5 и 35047.802.62 до ново електромерно табло на фасадата на сградата, с.Каблешково и с.Нови пазар, общ.Черноочене” през общински имоти с идентификатори 35047.801.8, 35047.801.17, 35047.801.18, 51994.802.5 и 51994.802.62 по КККР на с.Нови пазар и с.Каблешково, общ.Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно предоставянето на топъл обяд по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и кандидатстване на Община Черноочене по Процедурата.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Черноочене през 2022 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

8.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/