Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене

 

 

 

            УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 88, ал.3 от НРПУРОС на Общински съвет –  Черноочене, общински съвет определя маломерните имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една стопанска година без търг или конкурс.

В изпълнение на посочената разпоредба предлагам да бъдат определени като маломерни, имотите от общинския поземлен фонд, описани в настоящата докладна записка.

Моля, предвид изложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 88, ал. 3 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене

 

Р Е Ш И :

 

  1. Определя следните маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс за стопанска 2022/2023 година:

 

Землище Поземлен имот с идентификатор категория Площ /кв.м/
1.1 Габрово 14221.87.104 8 6583
1.2 Габрово 14221.87.103 8 1007
1.3 Габрово 14221.81.47 9 4244
1.4 Габрово 14221.36.11 9 2820
1.5 Габрово 14221.84.67 9 3657
1.6 Габрово 14221.87.87 8 2374
1.7 Габрово 14221.36.9 9 6652
1.8 Габрово 14221.86.87 9 1504
1.9 Габрово 14221.86.64 8 2644
1.10 Габрово 14221.87.53 8 2346
1.11 Габрово 14221.87.110 8 2186
1.12 Габрово 14221.87.142 8 7180
1.13 Габрово 14221.87.99 8 550
1.14 Габрово 14221.86.63 8 2612
1.15 Габрово 14221.87.52 8 1988
1.16 Габрово 14221.87.54 8 2318
1.17 Габрово 14221.86.49 8 2062
1.18 Габрово 14221.87.100 8 5679
1.19 Габрово 14221.21.25 9 9999
1.20 Габрово 14221.86.52 8 2207
1.21 Габрово 14221.85.42 9 4522
1.22 Габрово 14221.87.136 9 4641
2.1 Комунига 38176.3.540 9 997
2.2 Комунига 38176.3.684 9 1250
2.3 Комунига 38176.3.622 8 470
2.4 Комунига 38176.3.505 8 4013
2.5 Комунига 38176.3.511 8 1911
2.6 Комунига 38176.7.620 9 2296

 

  1. Възлага на кмета на Община Черноочене да предостави под наем на желаещите за ползване, по реда на подаване на заявленията.

Изготвил:

Ст. спец. „ОС”:

               /Шафер Ахмед/

Съгласували:

Юрисконсулт:

  /Наим Реджеб/                                                                   

Директор –                                                                           С уважение,

дирекция „ОА”:                                                                                          АЙДЪН ОСМАН                                /Неджатин Салим/                                                          КМЕТ НА ОБЩИНА