Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2022 год.

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС на ОбС –  Черноочене, предлагам допълнение на обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година.

           

            Моля, предвид предложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

 

Общински съвет – Черноочене, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС,

Р Е Ш И :

 

          Допълва следните обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година:

 

ИМОТИ ЗА ПРОДАЖБА И ДМА:

1 Поземлен имот идентификатор 68415.603.20 с площ 485 кв.м. по КККР на                   с. Среднево,  общ. Черноочене.
   

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ:

 

Землище Поземлен имот с идентификатор Категория Площ /кв.м./

 

 

За отдаване под наем за срок от 5 години:

 

1 Комунига 38176.7.534 9 11 140
2 Комунига 38176.7.627 9 20 159
3 Комунига 38176.4.557 9 36 633
4 Комунига 38176.2.506 9 57 538
5 Комунига 38176.5.516 9 5 400
6 Комунига 38176.7.540 9 16 781
7 Комунига 38176.5.554 8 45 398
 

За отдаване под наем за срок от 1 години:

 

1.1 Габрово 14221.87.104 8 6583
1.2 Габрово 14221.87.103 8 1007
1.3 Габрово 14221.81.47 9 4244
1.4 Габрово 14221.36.11 9 2820
1.5 Габрово 14221.84.67 9 3657
1.6 Габрово 14221.87.87 8 2374
1.7 Габрово 14221.36.9 9 6652
1.8 Габрово 14221.86.87 9 1504
1.9 Габрово 14221.86.64 8 2644
1.10 Габрово 14221.87.53 8 2346
1.11 Габрово 14221.87.110 8 2186
1.12 Габрово 14221.87.142 8 7180
1.13 Габрово 14221.87.99 8 550
1.14 Габрово 14221.86.63 8 2612
1.15 Габрово 14221.87.52 8 1988
1.16 Габрово 14221.87.54 8 2318
1.17 Габрово 14221.86.49 8 2062
1.18 Габрово 14221.87.100 8 5679
1.19 Габрово 14221.21.25 9 9999
1.20 Габрово 14221.86.52 8 2207
1.21 Габрово 14221.85.42 9 4522
1.22 Габрово 14221.87.136 9 4641
2.1 Комунига 38176.3.540 9 997
2.2 Комунига 38176.3.684 9 1250
2.3 Комунига 38176.3.622 8 470
2.4 Комунига 38176.3.505 8 4013
2.5 Комунига 38176.3.511 8 1911
2.6 Комунига 38176.7.620 9 2296

 

 

Изготвил:

Ст. спец. „ОС”

 /Шафер Ахмед/

 

Съгласували:

Юрисконсулт:

 /Наим Реджеб/

                                                                                                С уважение,

Директор – дирекция “ОА”:                                                                       АЙДЪН ОСМАН                                             /Неджатин Салим/                                                   КМЕТ НА ОБЩИНА