Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Продажба на поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна пазарна оценка.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В администрацията на Община Черноочене е постъпило заявление за закупуване от Ариф Дурмушали Хюсню – собственик на законно построената сграда в имот частна общинска собственост.
В съответствие с изискванията на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост е изготвена оценка от оценител, член на КНОБ, за пазарната стойност на имота.
Предлагам на Общинския съвет на основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС да определи пазарната цена на имота и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 35, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от НРПУРОС да приеме решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 68415.603.20, с площ 485 кв.м. по КККР на с. Среднево, общ. Черноочене, обл. Кърджали, актуван с акт за частна общинска собственост №1391/09.08.2022 г., по оценка на независим лицензиран експерт оценител на цена 13 679,00 лв. /тринадесет хиляди шестстотин седемдесет и девет лв. и 00 ст./ без ДДС.
Предвид изложеното предлагам на Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет – Черноочене на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от ЗОС и във връзка с чл. 35, ал. 5 от НРПУРОС определя пазарната цена за продажбата на поземлен имот с идентификатор 68415.603.20, с площ 485 кв.м. по КККР на с. Среднево, общ. Черноочене, обл. Кърджали, актуван с акт за частна общинска собственост №1391/09.08.2022 г., по оценка на независим лицензиран експерт оценител на цена 13 679,00 лв. /тринадесет хиляди шестстотин седемдесет и девет лв. и 00 ст./ без ДДС.
Възлага на Кмета на Община Черноочене да сключи договори за продажба.
Изготвил:
Ст. спец. „ОС”
/Шафер Ахмед/

Съгласували:
Юрисконсулт:
/Наим Реджеб/
С уважение,
Директор – дирекция “ОА”: АЙДЪН ОСМАН /Неджатин Салим/ КМЕТ НА ОБЩИНА