Покана за заседание на Общински съвет

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 18.07.2022 година /понеделник/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Бедрие Газиюмер – председател на ОбС- Черноочене, относно отчет за дейността на Общински съвет – Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на м. януари до края на м. юни 2022 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Черноочене за 2021 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно годишен отчет за изпълнението на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг на Община Черноочене за 2021 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5.Докладна записка от Бедрие Газиюмер – председател на ОбС- Черноочене, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Черноочене за 2022 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно актуализация на Бюджета на Община Черноочене за 2022 година и актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2022 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Черноочене през 2022 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
8.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
9.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно упълномощаване на представител на община Черноочене за участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали“ и определяне на мандата и позицията по точки, посочени в дневния ред на заседанието.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
10.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно разрешение за промяна устройственото предназначение на частни имоти, предвидени за зелена площ /градина/ в кв. 17 по Кадастрално- регулационния план на с.Петелово от 1956 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
11.Докладна записка от Айдън Осман – кмет на община Черноочене, относно разрешение за изработване на проект за изменение в Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП – ПР/ на УПИ I, кв.10, по плана на с. Бели вир, общ. Черноочене, одобрен със Заповед № 173/20.02.1968 г., предназначен и застроен със сграда за основно училище, което е закрито през 2013год. съгласно Заповед № РД-14-84 от 02.08.2013 г. на Министъра на МОН.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
12.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно одобряване на разходите за командировки на Председателя на Общински съвет–Черноочене за първото полугодие на 2022 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

13.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/