Съобщение

Съобщения

Във връзка с публикуваната в интернет страницата на Община Черноочене на 10.05.2022 г. Докладна за приемане на изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене, общинска администрация Черноочене съобщава на всички заинтересувани лица, че в срока по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) няма постъпили предложения за изменение и допълнение на представения проект.
Проектът ще бъде внесен за обсъждане и приемане на следващото заседание на Общински съвет – Черноочене.

10.06.2022 г.

АЙДЪН ОСМАН /П/
Кмет на Община Черноочене