Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2022 год.

 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС на ОбС –  Черноочене, предлагам допълнение на обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година.

           

            Моля, предвид предложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

Общински съвет – Черноочене, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС,

Р Е Ш И :

 

          Допълва следните обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година:

   

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ:

 

Землище Поземлен имот с идентификатор Категория Площ /кв.м./

 

За отдаване под наем за срок от 10 години:

 

1 Свободиново 65841.10.389 8 63 445
За отдаване под наем за срок от 5 години:

 

1 Свободиново 65841.10.369 8 12 521
2 Свободиново 65841.10.126 8 22 759
3 Свободиново 65841.10.135 8 13 602
4 Свободиново 65841.10.137 8 10 325
5 Свободиново 65841.10.183 4 90 774
6 Свободиново 65841.10.380 8 112 008
7 Свободиново 65841.10.369 8 12 521
8 Свободиново 65841.10.76 8 26 286
За отдаване под наем за срок от 1 години:

 

1.1 Бели вир 03410.10.182 8 3192
1.2 Бели вир 03410.10.252 4 3154
1.3 Бели вир 03410.10.432 8 5895
1.4 Бели вир 03410.10.132 8 5722
1.5 Бели вир 03410.10.874 8 2414
1.6 Бели вир 03410.10.713 8 1001
1.7 Бели вир 03410.10.718 8 1950
1.8 Бели вир 03410.10.710 8 4148
2.1 Комунига 38176.5.662 9 1015
3.1 Паничково 55395.1.276 9 7118

 

 

Изготвил:

Ст. спец. „ОС”

    /Шафер Ахмед/

 

Съгласували:

Юрисконсулт:

 /Наим Реджеб/

                                                                                                С уважение,

Директор – дирекция “ОА”:                                                                       АЙДЪН ОСМАН                                             /Неджатин Салим/                                                   КМЕТ НА ОБЩИНА