Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене

 

            УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 88, ал.3 от НРПУРОС на Общински съвет –  Черноочене, общински съвет определя маломерните имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една стопанска година без търг или конкурс.

В изпълнение на посочената разпоредба предлагам да бъдат определени като маломерни, имотите от общинския поземлен фонд, описани в настоящата докладна записка.

Моля, предвид изложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 88, ал. 3 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене

Р Е Ш И :

  1. Определя следните маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс за стопанска 2022/2023 година:
Землище Поземлен имот с идентификатор категория Площ /кв.м/
1.1 Бели вир 03410.10.182 8 3192
1.2 Бели вир 03410.10.252 4 3154
1.3 Бели вир 03410.10.432 8 5895
1.4 Бели вир 03410.10.132 8 5722
1.5 Бели вир 03410.10.874 8 2414
1.6 Бели вир 03410.10.713 8 1001
1.7 Бели вир 03410.10.718 8 1950
1.8 Бели вир 03410.10.710 8 4148
2.1 Комунига 38176.5.662 9 1015
3.1 Паничково 55395.1.276 9 7118
  1. Възлага на кмета на Община Черноочене да предостави под наем на желаещите за ползване, по реда на подаване на заявленията.

Изготвил:

Ст. спец. „ОС”:

               /Шафер Ахмед/

Съгласували:

Юрисконсулт:

  /Наим Реджеб/                                                                   

Директор –                                                                           С уважение,

дирекция „ОА”:                                                                                          АЙДЪН ОСМАН                                /Неджатин Салим/                                                          КМЕТ НА ОБЩИНА