Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Награждаване по случай 24 Май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност на изявени директори на училища, детски градини, учители и читалищни дейци

Мотиви:

Уважаеми общински съветници,

В общинска администрация са постъпили предложения от секретаря на общината, директорите на училища и детските градини и от читалищните ръководства с вх.№ № 93-00-280/20.05.2022 г.;06-09-91/17.05.2022 г.; 06-09-90/17.05.2022 г.; 06-09-92/17.05.2022 г.; 06-09-81/11.05.2022,06-09-88/16.05.2022 г. 06-09-70/05.05.2022 г.; 06-09-77/11.05.2022г.;06-09-79/11.05.2022 г.;06-09-83/11.05.2022 г.; 76-00-6/16.05.2022 година за награждаване на изявени лица в сферата на образованието и културата, както и за ученици с отличен успех от випуск 2022 от СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене.

Община Черноочене и Общинският съвет винаги в своята дейност поставят функционирането на училищата, детските градини и културата за приоритетни, финансирането и дофинансирането на образованието и културните институции, и всеотдайната работа през годините дават своите положителни резултати.
Всичко това дава повод тези дейци да бъдат уважени и материално стимулирани по предложение на ръководствата на посочените институции.
Предлагам за изявените директори на училища, детски градини, учители и ученици с отличен успех випуск 2022 г., и читалищни дейци да се определи размера на наградите.
В бюджета на общината за 2022 година в дейностите 389 „Други дейности по образование“ и 759 “Други дейности по културата“ са предвидени необходимите финансови средства.

Предвид изложеното ОбС – с. Черноочене да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

ОбС – с. Черноочене на основание чл. 17, ал.1, т.3 и 5, чл. 21, ал.1, т.6 и 23 и ал. 2, и по повод 24 Май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

РЕШИ:

1. Определя размера на паричните награди на изявени дейци на образованието и културата, общ фонд 9200.00 /девет хиляди и двеста/ лв., както следва:

– за директори на училищата и детските градини в размер на 400.00
/четиристотин/ лв.

– за учители, ученици с отличен успех-випуск 2022 година от СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене и читалищни дейци в размер на 300.00 /триста/ лв.

2. Упълномощава кмета на общината да осигури необходимите средства и връчи наградите от бюджета на общината за 2022 година от дейност 389 „Други дейности по образование“ и дейност 759 “Други дейности по културата“.

Съгласувал:
Юрисконсулт:
/Наим Реджеб/

С уважение,

КМЕТ НА ОБЩИНА:
/АЙДЪН ОСМАН/

Изготвил: Гл. специалист „Бюджет“:
/Мюмюн Бекир/