Покана за заседание на Общински съвет

Покани за заседания

 На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

    С   В   И   К   В   А   М:

     На 20.05.2022 година /петък/, от 14,00 часа, в салона на  читалище „Пробуда” с.Черноочене,редовно заседание на Общински съветЧерноочене при следния                

 

               ПРОЕКТО  –  ДНЕВЕН  РЕД:

   1.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на общински план за защита при бедствия и програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 година.

         – Становище на ПК-и.

Докл: Председателите на ПК-и.

   2.Докладна записка от Бедрие Газиюмер – председател на ОбСЧерноочене, относноизменение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – с.Черноочене, област Кърджали.

         – Становище на ПК-и.

Докл: Председателите на ПК-и.

    3.Доклад от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на реда и начина за отглеждане на кучета на територията на община Черноочене /приета с Решение № 65/ 22.12.2006 г. на ОбС – Черноочене, изм. с Решение 213/13.07.2018 г. на КАС /.

         – Становище на ПК-и.

Докл: Председателите на ПК-и.

    4.Докладна записка от Айдън  Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне напредставител на община Черноочене в комисията за изработване на областна здравна карта на област  Кърджали.

         – Становище на ПК-и.

Докл: Председателите на ПК-и.

   5.Докладна записка от Айдън  Осман-кмет на община Черноочене, относно допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2022 година.

         – Становище на ПК-и.

Докл: Председателите на ПК-и.

   6.Докладна записка от Айдън  Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.

         – Становище на ПК-и.

Докл: Председателите на ПК-и.

  7.Докладна записка от Айдън  Осман-кмет на община Черноочене, относно одобряване на оценка за наем на поземлен имот с идентификатор 55960.5.27 в землището на с.Петелово, общинаЧерноочене.

         – Становище на ПК-и.

Докл: Председателите на ПК-и.

   8.Докладна записка от Айдън  Осман-кмет на община Черноочене, относно издаване на запис на заповед от община Черноочене в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ разходи за ДДС към авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.100-0001-C01 от 16.06.2021 г. и Анекс  № BG06RDNP001-19.100-0001-C02 от дата 13.04.2022г., за обект „Рехабилитация на улица  в с. Черноочене, общ. Черноочене при о.т 96 до о.т. 215 ж и изграждане на улично осветление “ по процедура  BG06RDNP001-19.100 – „МИГ Минерални бани – Черноочене“ по мярка 7.2. – Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ МИНЕРАЛНИ БАНИ – ЧЕРНООЧЕНЕ“ чрез ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г., сключен между Община Черноочене и ДФ „Земеделие”.

          – Становище на ПК-и.

Докл: Председателите на ПК-и.

     9.Докладна записка от Айдън Осман – кмет на община Черноочене, относно право на преминаване и  право на прокарване на подземен  ел. кабел 1кV от обект:”Външно кабелно захранване на бункерна помпена станция към сондажен кладенец в ПИ58829.173.27 в землището на с.Пчеларово”, общ.Черноочене,  през общински имоти с идентификатори  48307.30.2, 48307.30.93, 48307.15.89,  48307.31.108 по КККР на с.Минзухар и урбанизираната  територия с.Минзухар – център, и общински имоти  с идентификатори 58829.173.277 и 58829.173.270 по КККР на землище с.Пчеларово,  от ТП1 Минзухар извод СрН “Иванци” до сондажния  кладенец в ПИ 58829.173.27 – собственост на “Бамес Агро” ЕООД с ЕИК: 204595847, със седалище и адрес на управление с.Пчеларово, ул.“Втора“ №11, общ.Черноочене, обл.Кърджали, представлявано от Бахар Рущи Реджеб – управител и собственик на дружеството.  

          – Становище на ПК-и.

Докл: Председателите на ПК-и.

  10.Допълнителни въпроси.

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

    /БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/