Докладна записка

Материали до ОбС

от Айдън Ариф Осман – Кмет на община Черноочене, област Кърджали

ОТНОСНО: Право на преминаване и право на прокарване на подземен ел. кабел 1кV от обект:”Външно кабелно захранване на бункерна помпена станция към сондажен кладенец в ПИ58829.173.27 в землището на с.Пчеларово”, общ.Черноочене, през общински имоти с идентификатори 48307.30.2, 48307.30.93, 48307.15.89, 48307.31.108 по КККР на с.Минзухар и урбанизираната територия с.Минзухар – център, и общински имоти с идентификатори 58829.173.277 и 58829.173.270 по КККР на землище с.Пчеларово, от ТП1 Минзухар извод СрН “Иванци” до сондажния кладенец в ПИ 58829.173.27 – собственост на “Бамес Агро” ЕООД с ЕИК: 204595847, със седалище и адрес на управление с.Пчеларово, ул.“Втора“ №11, общ.Черноочене, обл.Кърджали, представлявано от Бахар Рущи Реджеб – управител и собственик на дружеството.

Уважаеми общински съветници,

За реализиране на инвестиционното намерение ”Външно кабелно захранване на бункерна помпена станция към сондажен кладенец в ПИ 58829.173.27 в землището на с.Пчеларово” съгласно одобрения с Решение №26 от 29.04.2021 год. на Общински съвет – с.Черноочене Парцеларен план /ПУП- ПП/ на трасето, подземния ел. кабел от 1кV преминава от ТП1 Минзухар извод СрН “Иванци” до сондажния кладенец в ПИ 58829.173.27 по КККР на землище с.Пчеларово през общински имоти с идентификатори: 48307.30.2- пасище, ПИ 48307.30.93 – местен път, урбанизираната територия на с.Минзухар -център, 48307.15.89 – местен път и 48307.31.108 – селскостопански път по КККР на с. Минзухар, и общински имоти с идентификатори 58829.173.277 и 58829.173.270 – селскостопански пътища и частен имот с идентификатор 58829.173.27 по КККР на землище с.Пчеларово, общ.Черноочене, като създава сервитут – зона с ограничен режим на ползване с ширина 1.0м / по 0.5м от двете страни на кабела/ и обща дължина 807.23 м1, обща площ 807.23 кв.м., от които 741.85 м1 или 741.85 кв.м през гореизброените общински имоти и 65.38 м1 или 65.38 кв.м. върху имот с идентификатор ПИ 58829.173.27 , собственост на възложителя “БАМЕС АГРО” ЕООД.
За издаване на Разрешение за строеж е необходимо да се учреди на “БАМЕС АГРО” ЕООД с ЕИК 204595847 възмездно право на преминаване и право на прокарване ,т.н. сервитут за подземния ел. кабел от 1кV с дължина на сервитута 741.85 м1 и площ на сервитута 741.85 кв.м. през горецитираните имоти – общинска собственост и в тази връзка предлагам на Общински съвет –Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.7, ал.2, чл.8, ал.1, чл.34, ал.6 и чл.41, ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.19, ал.1 и чл.25, ал.1 и ал.3, т.1 и ал.4 от ЗСПЗЗ , чл.29, ал.3 и ал.4 от ЗОЗЗ и Решение №26/29.04.2021г. на ОбС – Черноочене

Р Е Ш И:

1.Общински съвет – Черноочене ОДОБРЯВА изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка, възлизаща на 3 013.97 лв. за право на преминаване и право на прокарване /сервитут/ върху имоти-общинска собственост, с идентификатори по КККР на з-ще с.Минзухар и з-ще с.Пчеларово, както следва:
ПИ 48307.30.2- пасище, АПОС №1284/12.05.2022 г., сервитут 5.5м2;
цена – 2.64лв
ПИ 48307.30.93 – местен път, сервитут 63.29м2; цена- 387.33лв
През урбанизирана територия с.Минзухар – център 48307.888.9901, сервитут 159.29м2; цена 992.38лв.
ПИ 48307.15.89 – местен път, сервитут 245.57м2; цена – 1502.89лв.
ПИ 48307.31.108 – полски път, сервитут 160.94м2; цена – 77.25лв
ПИ 58829.173.277 – полски път, сервитут 2.9м2; цена – 1.39лв
ПИ 58829.173.270- полски път, сервитут 104.36м2; цена – 50.09лв
Обща площ на сервитута 741.85кв.м.

2.Упълномощава кмета на общината да учреди в полза на “БАМЕС АГРО” ЕООД с ЕИК:204595847, със седалище и адрес на управление с.Пчеларово, ул.“Втора“ №11, общ.Черноочене, обл.Кърджали, представлявано от Бахар Рущи Реджеб, право на преминаване и право на прокарване /сервитут/ върху обща площ 741.85кв.м. през общински имоти с идентификатори 48307.30.2, 48307.30.93, урбанизираната територия на с.Минзухар – център 48307.888.9901 , 48307.15.89 и 48307.31.108 по КККР на с. Минзухар и 58829.173.277 и 58829.173.270 по КККР на землище с.Пчеларово, общ.Черноочене, съгласно одобрените ПУП-Парцеларен план и регистър на засегнатите имоти с дължина и площ на сервитута върху съответния засегнат имот.
.

С УВАЖЕНИЕ !
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН /

с.Черноочене
11 май, 2022год.

Съгласувал: юрисконсулт Н. Реджеб

Изготвила: инж.Н.Милева