Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Издаване на запис на заповед от община Черноочене в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ разходи за ДДС към авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.100-0001-C01 от 16.06.2021 г. и Анекс  № BG06RDNP001-19.100-0001-C02 от дата 13.04.2022 г., за обект „Рехабилитация на улица  в с. Черноочене, общ. Черноочене при о.т 96 до о.т. 215 ж и изграждане на улично осветление “ по процедура  BG06RDNP001-19.100 – „МИГ Минерални бани – Черноочене“ по мярка 7.2. – Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ МИНЕРАЛНИ БАНИ – ЧЕРНООЧЕНЕ“ чрез ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г., сключен между Община Черноочене и ДФ „Земеделие”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова № BG06RDNP001-19.100-0001-C01 от 16.06.2021 г. по мярка 7.2. – Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ МИНЕРАЛНИ БАНИ – ЧЕРНООЧЕНЕ“ чрез ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.,сключен между Община Черноочене и Държавен фонд  „Земеделие” е необходимо издаване на запис на заповед за обезпечаване на разходи за ДДС към авансово плащане вразмер на 11002,56 лева /Единадесет хиляди и два и 0,56 лева /. Условие за получаването на ДДС към авансово плащане обаче е представяне от страна на община Черноочене на Запис на заповед, издадена в полза на ДФЗ, в размер 100 % от заявения размер на ДДС към авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова.

Във връзка с гореизложеното и на основание на чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.100-0001-C01 от 16.06.2021 г. по мярка 7.2. – Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено

от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ МИНЕРАЛНИ БАНИ – ЧЕРНООЧЕНЕ“ чрез ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г., сключен между Община Черноочене и Държавен фонд  „Земеделие” , със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Николай Генчев Каварджиклиев, моля общински съвет Черноочене да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1.  Упълномощава  кмета  на  община  Черноочене да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  11002,56 лева /Единадесет хиляди и два и 0,56 лева /. за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС към авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG06RDNP001-19.100-0001-C01 от 16.06.2021 г. по мярка 7.2. – Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ МИНЕРАЛНИ БАНИ – ЧЕРНООЧЕНЕ“ чрез ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г., сключен между Община Черноочене и Държавен фонд  „Земеделие”.

2. Възлага на кмета на община Черноочене да подготви необходимите документи за получаване на ДДС към авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-19.100-0001-C01 от 16.06.2021 г.  и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

С уважение,

Айдън Осман

Кмет на община Черноочене