Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Допълнение на обекти къмПрограмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственостна община Черноочене през 2022 год.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС на ОбС –  Черноочене, предлагам допълнение на обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година.

Моля, предвид предложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет – Черноочене, на основаниечл. 21, ал. 1, т. 8и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС,

Р Е Ш И :

Допълва следните обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година:

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ:

Землище

Поземлен имот с идентификатор

Категория

Площ /кв.м./

а/ За отдаване под наем за срок от10години:

1

Габрово

14221.22.12

9

9 070

2

Петелово

55960.5.27

5

46 459

б/ За отдаване под наем за срок от1година:

1.1

Йончово

34117.10.730

9

1895

1.2

Йончово

34117.10.725

9

1175

1.3

Йончово

34117.10.726

9

4848

1.4

Йончово

34117.10.740

9

4298

2.1

Безводно

03188.10.520

9

3283

Изготвил:

Ст. спец. „ОС”:

              /Шафер Ахмед/

Съгласували:

Юрисконсулт:

/Наим Реджеб/

Директор – С уважение,

дирекция „ОА”: АЙДЪН ОСМАН   /Неджатин Салим/ КМЕТ НА ОБЩИНА