Докладна записка

Материали до ОбС, Проекти на нормативни актове

от Айдън Ариф Осман – Кмет на Община Черноочене

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредба № 1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлаганите изменения и допълнения в Наредба №1от 20.02.2003 г.за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене, са в резултат на приетите във връзка със Закона за бюджета на Република България за 2022 г. /обн. ДВ, бр.18 от 2022 г./, изменения в ЗКПО, /обн. ДВ, бр.17 от 01.03.2022 г./, с §5 от който в ЗМДТ, в чл.6, ал.1, т.  в) след думите „за ползване на“, отпадат думите „детски ясли, детски градини“.

Мотиви

за необходимостта от приемането на изменения в Наредбата:.

I. Причини, които налагат приемането на изменение в Наредба №1от 20.02.2003 г.за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене:

1. Измененията, се налагат поради приети изменения в Закона за местните данъци и такси /обн. ДВ, бр.17 от 01.03.2022 г./, във връзка със Закона за бюджета на Република България за 2022 г. /обн. ДВ, бр.18 от 2022 г./, с които в чл.6, ал.1 т. в/ след думите „за ползване на“, отпадат думите „детски ясли, детски градини“.

2. Поради проявен активен инвеститорски интерес и уреждане на взаимоотношенията по време на строителна дейност в урбанизираните територии.

При изработването на проекта за изменения на Наредбата са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемането на изменения в Наредба №1от 20.02.2003 г.с оглед постигане на съответствие с актуалните разпоредби на Закона за местните данъци и такси.

Принципът на обоснованост – обосновано е приемането на изменение и допълнение в НАРЕДБА №1от 20.02.2003 г.за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене, тъй като актуализирането ѝ е в резултат на изменение на закон.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с мотивите и предварителната оценка на въздействието на проекта за изменения на Наредба №1от 20.02.2003 г.за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене ще бъдат публикувани на официалния сайт на общинаЧерноочене за становища и предложения от заинтересованите групи.

Принципът на съгласуваност – предоставя се възможност на заинтересованите лица да направят възражения и/или предложения, относно предложените изменения на Наредба №1от 20.02.2003 г.за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене.

Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – проектът за изменение на Наредба №1от 20.02.2003 г.за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене привежда съществуващата Наредба в съответствие с актуалните разпоредби на Закона за местните данъци и такси.

При изработване на проекта за изменения на Наредба №1от 20.02.2003 г.за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене е спазен чл.18 а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от ЗНА.

Извършена е предварителна оценка на въздействието на проекта.

II. Цели, конто се поставят:

Целта на приемане на настоящите промени в Наредба №1от 20.02.2003 г.за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене е привеждането й в актуално състояние. Очаква се промените да нямат пряко икономическо и финансово отражение върху приходната част на бюджета на община Черноочене.

III. Очаквани резултати:

Актуализацията на Наредба №1от 20.02.2003 г.за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене ще се отрази съществено на средствата за запазване на обхвата и качеството на предоставяните услуги  на територията на общината. Ще бъдат подпомогнати семействата при заплащането на таксите от общински и държавния бюджет. Ще бъдат спазени разпоредбите на Закона за предучилищното и училищно образование за равен достъп, равнопоставеност и спазването на държавните образователни стандарти.

IV. Финансови и други средства, необходими за прилагането на измененията и допълненията:

Изменението на Наредбата няма да е свързано с изразходване на финансови и други средства от бюджета на Община Черноочене.

V. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлаганите промени са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Предварителна оценка на въздействието на проект за изменение на Наредба №1от 20.02.2003 г.за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене:

Елементи на оценката

Аргументация

Основания за

иницииране

на промени

Основание за инициираните промени в Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене са изменения в Закона за местните данъци и такси, който е нормативният документ даващ правомощия на общинския съвет за определяне на размерите на местните данъци и такси, както и приемането на Наредбата.

Заинтересовани

групи

Заинтересованите и засегнатите групи от приемането на инициираните промени в Наредбата са гражданите, ползващи услугите на община Черноочене, като се очаква в глобален мащаб положително въздействие върху горепосочените обществени отношения, като използваните методи за определянето им са обществени консултации и сравнителен анализ.

Анализ на разходи и

ползи

Разходите, които ще възникнат за общинските структури ще бъдат в рамките на одобрените им бюджетни средства за съответната година, а очакваните ползи от инициираните промени в Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене са свързани с по-пълно задоволяване на потребностите на ползвателите на услуги, както и повишаване на качеството на живот на гражданите и посетителите на община Черноочене.

Административна тежест и структурни

промени

  1. Няма предвиждани и необходими административни промени, като закриване, сливане или създаване на нови административни структури.

2) Не се въвеждат или се изменят регулаторни режими и такси, които да доведат до промяна на регулаторната среда.

Въздействие върху нормативната

уредба

Няма необходимост от непосредствени промени в други нормативни актове в резултат от приемането на инициираните промени в Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Черноочене да разгледа и приеме следното:

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от  ЗМСМА, във връзка с изменения в чл.6, ал.1 точка в)  от ЗМДТ Общински съвет – Черноочене приема изменение и допълнение в Наредба №1от 20.02.2003 г.за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене както следва:

§1. В Чл.2, ал.1, т.3 се отменя.

§2. В Чл.19 се създава нова т. 8 със следното съдържание:

„8. за разполагане на строителни  материали.“

§3. Глава  втора Раздел III „ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДОМОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЛАГЕРИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“ се преименува на „ТАКСИ ЗА ДОМОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЛАГЕРИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“

§4. Чл.22 и чл22а се отменят.

§5. В Приложение  №6 се добавя нова т.8 със следното съдържание:

„8. За разполагане на строителни  материали се събират такси в размери50%по т.1 на приложението.“

§6 В Приложение №7 се отменят т. 1, 2 и 3.

Внесъл:

АЙДЪН ОСМАН

Кмет на Община Черноочене

Изготвил:

Исмет Исмаил, Началник отдел „Местни данъци и такси“

Съгласували:

Кенан Нешад, директор дирекция „Специализирана администрация“

Наим Реджеб, юрисконсулт на Община Черноочене

ПРИЛОЖЕНИЯ:

uvedomlenie_10_05_2022

Съобщение от 10.06.2022 г. – saobshtenie_naredba_1_22