Докладна записка

Материали до ОбС

 ОТНОСНО: Определяне на представител на община Черноочене в комисията за изработване на областна здравна карта на област Кърджали.

 

 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В  община  Черноочене  е   постъпило   писмо с изх. № 08-00-485/ 03.05.2022 г. на Министъра на здравеопазването, регистрирано с вх. № 04-00-80/03.05.2022 г., с което се съобщава за предстоящото изготвяне на Национална здравна карта, чрез която се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ.

Съгласно чл. 29, ал. 2 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/, Националната здравна карта се изработва въз основа на областни здравни карти. За изработване на областната здравна карта министърът на здравеопазването назначава комисия за всяка област, която включва областния управител, по двама представители на регионалната здравна инспекция, районната здравноосигурителна каса, районната колегия на Българския лекарски съюз, по един представител на районната колегия на Българския зъболекарски съюз, регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и на представителните организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на чл. 86 ”в” от Закона за здравето, както и по един представител на всяка община в съответната област. Областният управител е председател на комисията.

При определяне на представителя на общината в комисията за изработване на областната здравна карта следва да бъде спазена разпоредбата на чл. 29, ал. 4 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/, съгласно която той се определя по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

Във връзка с това предлагам за представител на община Черноочене, област Кърджали в комисията за изработване на областната здравна карта на област Кърджали г-жа Себахат Мехмед Мехмедобщински съветник и председател на Комисията по здравеопазване, екология и опазване на околната среда.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Черноочене да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 отЗМСМА, чл. 29, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от Закона залечебните заведения и във връзка с писмо с изх. 08-00-485/ 03.05.2022 г. на Министъра на здравеопазването, Общински съвет – Черноочене

РЕШИ:

Определя Себахат Мехмед Мехмедобщински съветник и председател на Комисията по здравеопазване, екология и опазване на околната среда за представител на община Черноочене, област Кърджали в комисията за изработването на областната здравна карта на област Кърджали.

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН

Кмет на Община Черноочене: