Съобщение

Съобщения

Във връзка с публикувания в интернет страницата на Община Черноочене Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на реда и начина за отглеждане на кучета на територията на община Черноочене /приета с Решение № 65/ 22.12.2006 г. на ОбС – Черноочене, изм. с Решение 213/13.07.2018 г. на КАС /, общинска администрация – Черноочене съобщава на всички заинтересувани лица, че в срока по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) няма постъпили предложения за изменение и допълнение на представения проект.

Проектът ще бъде внесен за обсъждане и приемане на следващото заседание на Общински съвет – Черноочене.

Кмет на Община Черноочене:
/Айдън Осман/