Справка

Съобщения

Във връзка с публикуваната на интернет страницата на Община Черноочене Докладна записка с Вх.№52 от 04.04.2022 година при ОбС-Черноочене, относно изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – с.Черноочене, област Кърджали, Общински съвет – Черноочене съобщава на всички заинтересовани лица, че в срока по чл.26,ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) няма постъпили предложения за изменение и допълнение на представения проект.
Проектът ще бъде внесен за обсъждане и приемане на следващото заседание на Общински съвет – Черноочене.

Председател на ОбС – Чeрноочене:
/Бедрие Газиюмер/