Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Продажба на поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна пазарна оценка.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В администрацията на Община Черноочене е постъпило заявление за закупуване от Юсеин Шабан Мехмед – собственик на законно построената сграда в имот частна общинска собственост.
В съответствие с изискванията на чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост е изготвена оценка от оценител, член на КНОБ, за пазарната стойност на имота.
Предлагам на Общинския съвет на основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС да определи пазарната цена на имота и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 35, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от НРПУРОС да приеме решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 68415.603.41, с площ 618 кв.м. по КККР на с. Среднево, общ. Черноочене, обл. Кърджали, актуван с акт за частна общинска собственост №1282/12.04.2022 г., по оценка на независим лицензиран експерт оценител на цена 11 786,00 лв. /единадесет хиляди седемстотин осемдесет и шест лв. и 00 ст./ без ДДС.
Предвид изложеното предлагам на Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет – Черноочене на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от ЗОС и във връзка с чл. 35, ал. 5 от НРПУРОС определя пазарната цена за продажбата на поземлен имот с идентификатор 68415.603.41, с площ 618 кв.м. по КККР на с. Среднево, общ. Черноочене, обл. Кърджали, актуван с акт за частна общинска собственост №1282/12.04.2022 г., по оценка на независим лицензиран експерт оценител на цена 11 786,00 лв. /единадесет хиляди седемстотин осемдесет и шест лв. и 00 ст./ без ДДС.
Възлага на Кмета на Община Черноочене да сключи договори за продажба.
Изготвил:
Ст. спец. „ОС”
/Шафер Ахмед/

Съгласували:
Юрисконсулт:
/Наим Реджеб/
С уважение,
Директор – дирекция “ОА”: АЙДЪН ОСМАН /Неджатин Салим/ КМЕТ НА ОБЩИНА