Покана за заседание на Общински съвет

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 14.04.2022 година /четвъртък/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане бюджета на Община Черноочене за 2022 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите на община Черноочене за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Предложение от Айдън Осман – кмет на община Черноочене, относно
определяне на конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметствата.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4.Предложение от Ферхад Ферхад – зам. – кмет на община Черноочене, относно определяне на размера на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2021 г. и 2022 г. по чл. 60, ал.2, т.1 и т.2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Черноочене през 2022 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
8.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
9.Докладна записка от Айдън Осман – кмет на община Черноочене, относно определяне на пазарни цени на имоти – частна общинска собственост за продажба.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
10.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно издаване на запис на заповед от кмета на община Черноочене в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ във връзка със сключено Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016 г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на общините Минерални бани и Черноочене по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. /ПРСР 2014 – 2020 г./, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. /ОПИК 2014 – 2020 г./ и СНЦ „Местна инициативна група – Минерални бани и Черноочене“ /МИГ Минерални бани – Черноочене/.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
11.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно разрешение за изработване проект за изменение в Подробен устройствен план-План за регулация /ПУП-ПР/ за изменение на не реализиран участък от улица от О.Т./осова точка/90 – О.Т.91 -О.Т.123, между кв.17а и кв.15 по регулационни план на с.Черноочене от 1982год., с дължина към 140м, като се предвиди по трасето на съществуваща на място асфалтирана улица между кв.15 и кв.17а по плана на с.Черноочене от 1982 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
12.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно разрешение за изработване на проект за изменение в Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП – ПР/ за изменение на не реализирана улица между кв.26 и кв.27 по плана на с.Среднево от 1982год., като се заличи частта от улицата, предвидена да премине през имот с идентификатор 68415.602.59 – частна собственост по КККР на с.Среднево, общ.Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
13.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план -План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 34117.10.791 по Кадастралната карта на землище с.Йончево, общ.Черноочене, за промяна предназначение на земеделската земя за нужди на собственика и застрояване съгласно предвижданията на Общия устройствен план на община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
14.Докладна записка от Айдън Осман – кмет на община Черноочене, относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план -Специализирана план схема на “Подземна оптична кабелна линия през ПИ
03410.10.53, ПИ03410.10.54 по Кадастралната карта на з-ще с.Бели вир и кв.11, м.Повиен, с.Бели вир, общ.Черноочене, област Кърджали, етап от обект “Кабелна електронна съобщителна мрежа в землищата на с.Лясково, с.Петелово, с.Нови пазар, с.Железник, с.Божурци, с.Бели вир, с.Среднево, с.Вождово и с.Драганово, общ.Черноочене“.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
15.Докладна записка от Айдън Осман – кмет на община Черноочене, относно приемане на инвестиции, извършени от В и К оператора през 2021 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по В и К – Кърджали.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
16.Докладна записка от Айдън Осман – кмет на община Черноочене, относно учредяване на безвъзмездно право на строеж върху УПИ-І-2, кв.23 по КРП на с.Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
17.Докладна записка от Айдън Осман – кмет на община Черноочене, упълномощаване на представител на община Черноочене за участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали“ и определяне на мандата и позицията по точки посочени в дневния ред на заседанието.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

18.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/