Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Определяне на пазарни цени на имоти частна общинска собственост за продажба.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4, чл. 35, ал. 1; чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 1, чл. 34, ал.1 и чл. 43 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, предлагам на Общинския съвет за обсъждане и определяне на пазарни цени за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.284 с площ 472 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1280/31.03.2022 г., оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 4 420,00 лв. /четири хиляди четиристотин и двадесет лв. и 00 ст./ без ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.222 с площ 591 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №747/09.09.2020 г., оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 5 990,00 лв. /пет хиляди деветстотин и деветдесет лв. и 00 ст./ без ДДС.
3. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.223 с площ 572 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №748/09.09.2020 г., оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 5 797,00 лв. /пет хиляди седемстотин деветдесет и седем лв. и 00 ст./ без ДДС.

Предвид гореизложеното предлагам Общинския съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет – Черноочене, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4, чл. 35, ал. 1; чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 1, чл. 34, ал. 1 и чл. 43 от НРПУРОС, определя пазарни оценки за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.284 с площ 472 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1280/31.03.2022 г., оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 4 420,00 лв. /четири хиляди четиристотин и двадесет лв. и 00 ст./ без ДДС.

2. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.222 с площ 591 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №747/09.09.2020 г., оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 5 990,00 лв. /пет хиляди деветстотин и деветдесет лв. и 00 ст./ без ДДС.
3. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.223 с площ 572 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №748/09.09.2020 г., оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 5 797,00 лв. /пет хиляди седемстотин деветдесет и седем лв. и 00 ст./ без ДДС.

Изготвил:
Ст. спец. „ОС”:
/Шафер Ахмед/

Директор – дирекция “ОА”: С уважение,
/Неджатин Салим/ АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА