Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО:Разрешение за изработване на проект за изменение в Подробен устройствен
план – План за регулация /ПУП – ПР/ за изменение на не реализирана улица
между кв.26 и кв.27 по плана на с.Среднево от 1982год., като се заличи частта
от улицата, предвидена да премине през имот с идентификатор 68415.602.59 –
частна собственост по КККР на с.Среднево, общ.Черноочене

Уважаеми общински съветници,

В община Черноочене е постъпило заявление с вх.№94-00-522 от 18.03.2022год. от Илхан Скендер Ахмед – собственик на имот с идентификатор 68415.602.59 по КККР на с.Среднево, с искане за заличаване на част от предвидена улица между кв.26 и кв.27 по Кадастрално-регулационния план на с.Среднево от 1982год,, но не реализира досега.
Улицата в участъка от О.Т.154 до О.Т.155 с дължина към 50м е предвидена да премине през частен имот с идентификатор 68415.602.59 по КККР на с.Среднево, което предвиждане значително стеснява имота и създава затруднение за собственника на имота да реализира в пълен обем инвестиционното си намерение.
Всички имоти в кв.26 и кв.27 имат достъп от съществуващи улици или предвидени в регулационния план улици. Заличаването на улицата в участъка от О.Т.154 до О.Т.155 няма да се отрази върху транспортния достъп за имотите в кв.26 и кв.27, тъй като имоти с идентификатори 68415.602.59 и 68415.602.60, намиращи се от двете страни на този участък от улицата имат и друг достъп – чрез съществуваща асфалтирана улица от О.Т.161 – О.Т.156 до О.Т155. Предвижда се улицата да се продължи с около 30м в посока от О.Т.155 към О.Т.200, което ще засегне само имот с идентификатор 68415.602.59/ на възложителя Илхан Скендер /. Уличната регулационна линия в участъка О.Т.156 – О.Т155 се предвижда по имотните граници на граничещите с улицата имоти с идентификатори 68415.602.311 и 68415.602.312 по КККР. С исканото заличаване на улицата в обхвата на имот с идентификатор 68415.602.59 по КККР на с.Среднево /от О.Т.154 до О.Т.155/, останалата част от улицата в участък от О.Т.150 -О.Т.151- О.Т.152- О.Т.153 до О.Т.154, също не реализиран към настоящия момент, ще стане улица тупик с дължина към 100м с обръщало при О.Т.154 и ще обслужва имот с идентификатор 68415.602.60 в кв.27 и имоти с идентификатори 68415.18.92 и 68415.602.74 от кв.26 по плана на с.Среднево, общ.Черноочене. Обръщалото към тупика ще се реализира върху не застроен общински терен при О.Т.154 и не се налага отчуждаване.

В тази връзка предлагам на Общинския съвет –Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2 т.1 и т.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

Р Е Ш И:
1. Общинския съвет –Черноочене разрешава да се изработи проект Подробен устройствен план – План за регулация/ПУП-ПР/ за изменение на предвидената в регулационния план на с. Среднево от 1982год. улица в участъка й от О.Т.154 до О.Т.155 с дължина към 50м, като се заличи частта от улицата в обхвата на частен имот с идентификатор 68415.602.59, продължи се улицата О.Т.156- О.Т.155 към О.Т.200 с около 30м , като уличната регулационна линия се поставя по имотните граници на имоти с идентификатори 68415.602.311 и 68415.602.312 и се предвиди обръщало в края на улицата-тупик /при О.Т.154/, което обръщало да се реализира върху общински не застроен терен при О.Т.154 по плана на с.Среднево, общ.Черноочене.

2. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект за изменение в Подробния устройствен план – План за регулация за изменение улица в участъка й от О.Т.154 до О.Т.155 и продължаване на улица О.Т.156- О.Т.155 в посока към О.Т.200 с около 30м по регулационния план на с.Среднево, общ.Черноочене от 1982г.

.
С УВАЖЕНИЕ !
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН/
с.Черноочене
март, 2022 год.

Съгласувал: юрисконсулт Н. Реджеб

изготвила:инж. Н.Милева