Обявление

Съобщения

На основание чл. 6д, ал.2 от закон за защита при бедствия е публикувана за обществено обсъждане Общински план за защита при бедствия и Програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г., на интернет страницата на община Черноочене за срок от един месец на адрес : http://www.chernoochene.com, в раздел обяви.
В едномесечен срок от (датата на публикуването) могат да бъдат направени предложения и изразени становища, относно този проект на email: obshtina_chernoochene@abv.bg или да се изпратят писмено на адрес: с. Черноочене, ул. „Шеста“ № 9, за обществено обсъждане на Общински план за защита при бедствия и Програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г.

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на община Черноочене

Изготвил :………………………………………
/ХАЛИМ ШАКИР – спец. „Управление при ОМП“/

dokladna_plan_bedstvia