Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Черноочене за 2022 г.

Програми, стратегии и планове

(приета с Решение на Общински съвет – Черноочене05 от 04.03.2022 г.; изм. и доп. с Решение №14 от 04.03.2022 г.)

programa_r14_2022