Покана за заседание на Общински съвет

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 04.03.2022 година /пeтък/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда”- с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно проект на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Черноочене за 2022 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

2.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

3.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно предоставяне на мери и пасища от общински поземлен фонд на Община Черноочене за ползване от земеделските стопани-животновъди, през стопанската 2022/2023 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

4.Докладна записка от Айдън Осман – кмет на община Черноочене, относно определяне на пазарни цени на имоти-частна общинска собственост за продажба.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

5.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план -План за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 58731.10.178 по Кадастралната карта на с.Пряпорец, общ.Черноочене, за промяна предназначение на земеделска земя за нужди на собственика и застрояване съгласно предвижданията на Общия устройствен план на община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

6.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно покана с изх.№ 04-13-13/14.02.2022г. от инж. Славчо Славков – управител на „ВиК“ ООД – Кърджали за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ на «В и К» ООД- Кърджали.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

7.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно утвърждаване на Културен календар на Община Черноочене, Област Кърджали, за 2022 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

8.Докладна записка от Айдън Осман – кмет на община Черноочене, относно отпускане на еднократна помощ на лице за закупуване на строителни материали за възстановяване на щети от пожар в с.Бели вир.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

9.Докладна записка от Айдън Осман – кмет на община Черноочене, относно предоставяне на земеделски земи с признато право на собственост по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ /обн. – ДВ бр.62 от 2010 г.,Доп.ДВ,Бр.61 от 2016 година, в сила от 05,08,2016 година на наследниците на Сали Мюмюнов Рамаданов, бивш жител на с. Даскалово, общ. Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

10.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/