Обявление

Съобщения

На основание чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене
Кметът на Община Черноочене – Айдън Осман
Кани всички граждани на общината на
Публично обсъждане на проекта за Програма за придобиване, управление и разпореждане на общинската собственост за 2022 година. Обсъждането ще се проведе на 25.02.2022 година /петък/ от 10,00 часа в салона на общината в с. Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали.

АЙДЪН ОСМАН:
Кмет на Община Черноочене

Приложение:
Проект на Програма за придобиване, управление и разпореждане на общинската собственост за 2022 годинаПроект на Програма за придобиване, управление и разпореждане на общинската собственост за 2022 година