Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Одобряване на разходите за командировки на Председателя на Общински съвет – Черноочене за второто полугодие на 2021 година

Уважаеми дами и господа общински съветници!

В изпълнение на своите функции и задачи като председател на ОбС – Черноочене за второто полугодие на 2021 година г-жа Бедрие Газиюмер е направила разходи за командировки в страната в размер на 120.00лв. /сто и двадесет лева/ за участия в ГСМВ и ОС на НСОРБ, в съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ и в официална церемония на НСОРБ.
На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировки в страната Общинският съвет следва да одобри извършените разходи за командировки.
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командировки в страната, Общински съвет – Черноочене одобрява извършените разходи за командировки от г-жа Бедрие Газиюмер – председател на Общински съвет – Черноочене за второто полугодие на 2021 година в размер на 120.00лв. /сто и двадесет лева/.

Внесъл:
/Айдън Осман/
Изготвил:
/Мюмюн Бекир/

Съгласувал:
/Севинч Мехмед/