Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Определяне на пазарна цена на ДМА за продажба.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с лошото състояние на автомобилите, които са морално остарели, физически износени, с големи разходи на гориво и неефективни за използване, моля да вземете следното решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 1 от ЗОС и във връзка с чл. 33, ал. 3, т. 1 и ал. 6 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене реши:

1. Приема пазарната стойност на лек автомобил – „ВАЗ 21101” с рег. № К2600АМ, оценен от независим лицензиран оценител на цена 1 050,00 /хиляда и петдесет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
2. Същият да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване.
3. В случай, че автомобилът не бъде продаден, Кметът на община Черноочене да издаде заповед за бракуване, ликвидация и отписване от баланса на община Черноочене.

Изготвил:
Ст. спец. „ОС”
/Шафер Ахмед/

Съгласували:
Юрисконсулт:
/Наим Реджеб/

Директор на дирекция „ОА”:
/Неджатин Салим/

С уважение,
АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене