Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Сформиране на общинска комисия по безопасност на движението по
пътищата /ОбщКБДП/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № 05 -00 – 134/ 31.08. 2021г. и Заповед № 3- 43/31.08.2021г. от Председателя на Държавна агенция „ Безопасност на движението по пътищата“ относно утвърждаване на Правила за дейността и организацията на работа на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата, и съгласно разпоредбата на чл.167в, ал. 2 от Закона за движение по пътищата в общините с население под 30 000 души, може да се сформират общински комисии по безопасност на движението по пътищата с решение на Общинския съвет.
Създаването на такава комисия от експерти от различни институции би допринесла за предприемане на адекватни мерки предвид на това, че през територията на община Черноочене преминава републикански път I-5 и увеличаващия се трафик между отделните населени места в общината, вследствие на което се застрашава живота и здравето на хората.

Предвид гореизложеното, предлагам на вниманието на Общински съвет – Черноочене следното:

ПРОЕКТО – Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21. ал.1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.167в, ал. 2 от Закона за движение по пътищата и във връзка с утвърдени Правила за дейността и организацията на работа на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата от Председателя на Държавна агенция „ Безопасност на движението по пътищата“, Общински съвет- Черноочене

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се сформира Общинска комисия по безопасност на движението по
пътищата /ОбщКБДП/ със Заповед на Кмета на Община Черноочене, съгласно
утвърдените Правила за дейността и организацията на работа на общинските комисии
по безопасност на движението в Община Черноочене.

Приложение: 1. Заповед № 3- 43/31.08.2021г. от Председателя на Държавна агенция „
Безопасност на движението по пътищата“
2. Правила за дейността и организацията на работа на общинските
комисии по безопасност на движението в Община Черноочене.

Изготвил: …………….

Началник отдел „ ИПСИП” /инж. Рушен Фейзула/

Приложения:

ZAPOVED_PRAVILA_OBSHKBDP

PRAVILA_ZA_OBSHKBDP_UTVARDENI

20210929081049978