Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Черноочене за 2021 г.

Програми, стратегии и планове

(приета сРешение на Общински съвет-Черноочене №04 от.28.01.2021г. ;изм. и доп. с Решение № 14 от 28.01.2021 г.;изм. и доп. с Решение № 19 от 25.02.2021 г. ; изм. и доп. с Решение №29 от 29.04.2021 г.;изм. и доп. с Решение № 34 от 29.04.2021 г.; изм. и доп. с Решение № 41 от 17.06.2021 г.;изм. и доп. с Решение № 48 от 17.06.2021 г.;изм. и доп. с Решение № 60 от 09.08.2021 г.;изм. и доп. с Решение № 67 от 09.08.2021 г.)

/Приложение/