Покана за общо събрание

Съобщения

І. Управителният съвет на ФК „Искра“, с.Черноочене, обл.Кърджали на основание чл.26, от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 13.09.2021 г./понеделник/ от 17,30 ч. в сградата на общинския стадион – с. Черноочене, при следния дневен ред:
Приемане на отчет за дейността на СНЦ ФК“Искра“ с.Черноочене за 2020г.
Приемане на годишен доклад за дейността на СНЦ ФК“Искра“ с.Черноочене за 2020г.
Други.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден от 18.00 часа, на същото място при същия дневен ред.

с.Черноочене Председател : /П/
11.08.2021 г. /Месру Мюмюн/