Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху имот частна общинска собственост

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В администрацията на Община Черноочене е постъпило заявление от Петър Костов Петров – съсобственик, за закупуване на частта на общината в съсобствен имот, УПИ ХІІІ, кв.20 по КРП на с. Пчеларово, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
Общата площ на имота възлиза на 946 кв.м., като 891/946 кв.м. от него е собственост на Петър Костов Петров, съгласно нотариален акт №109, том 2, рег.№7990, дело №306/2020г., а 55/946 кв.м. е общинска собственост съгласно Акт за частна общинска собственост №1203/13.07.2021 г.
Извършена е оценка на пазарната стойност на общинския дял от имота от независим лицензиран експерт оценител, която възлиза на 562,00 /петстотин шестдесет и два лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
На основание чл.41, ал.2 от ЗОС и изготвена оценка от оценител, член на КНОБ, предлагам Общински съвет да определи пазарната цена на имота и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.36, ал.1 във връзка с чл.40, ал.1, т.2 от НРПУРОС Общински съвет да приеме решение за продажба на 55/946 кв.м., разположен в югоизточната част на УПИ ХІІІ, кв.20 по КРП на с. Пчеларово на Петър Костов Петров – съсобственик, на цена по оценка 562,00 /петстотин шестдесет и два лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
Мотиви: Съгласно чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост, продажбата на имоти и вещи общинска собственост може да се извърши без търг или конкурс по ред определен в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, когато лицата, на които може да се извърши продажба, са определени в закон. В Закона за собствеността, в чл.33, ал.1 е уредено, че при продажба на дял от имот, който е в режим на съсобственост, за останалите съсобственици възниква потестативно право да закупят от продаващия съсобственик неговата част при определените от него условия, преди имотът да бъде предложен на трети лица. Законът за собствеността определя съсобственика, като лице на което може да се продава дял от съсобствения имот без търг.
В Общинската НРПУРОС в чл.36, ал.1 също е установено, че продажбата на имот – частна общинска собственост се извършва без търг или конкурс, когато сделката е между общината и лицата, на които може да се извърши продажба, са определени в закон.

Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Черноочене да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е :

Общински съвет – Черноочене, на основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с чл.40, ал.1, т.2 от НРПУРОС,

РЕШИ:

1.ОПРЕДЕЛЯ пазарната цена за продажбата на 55/946 кв.м. от УПИ ХІІІ, кв.20 по КРП на с. Пчеларово, общ. Черноочене, обл. Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост №1203/13.07.2021 г. и оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 562,00 /петстотин шестдесет и два лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
2.ПРОДАВА на Петър Костов Петров – съсобственик, с право на собственост върху 55/946 кв.м. от имота, установен с нотариален акт №109, том 2, рег.№7990, дело №306/2020 г.
3.ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Черноочене да издаде заповед и сключи договор за продажба.

Изготвил:
Ст. спец. “ОС“
/Шафер Ахмед/

Съгласували:
Юрисконсулт:
/Наим Реджеб/

Директор дирекция „ОА“
/Неджатин Салим/

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА