Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Предложение за включване на детските градини в списъка на средищните детски градини на територията на община Черноочене за учебната 2021/2022 година.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование от 01.08.2016 г. се дава възможност на детските градини да бъдат включени в Списъка на средищните детски градини в Република България.
Съгласно разпоредбите на чл.53, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.3, ал.1 и 2 от Постановление №128 от 29 юни 2017 г. Списъка на средищните детски градини се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет. Предложенията се внасят до 10 септември в Министерство на образованието и науката.
По смисъла на чл. 53, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование средищна детска градина е общинска детска градина, която се намира в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община, където се отглеждат, възпитават, социализират и обучават децата в задължителна предучилищна възраст от населените места, в които няма детска градина, която организира задължително предучилищно образование.
Съгласно чл.1 от Постановление №128 от 29 юни 2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, за
средищна детска градина се определя детска градина или част от нея в друго населено място, в което се обучават най-малко 4 деца в задължителна предучилищна възраст от други населени места, в които няма детска градина, която да организира задължителното предучилищно образование, и която за тези деца е на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, в друго населено място.
В изпълнение на чл.283 ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование е осигурен транспорт за децата в задължителна предучилищна възраст от населените места, в които няма детска градина до най-близката детска градина, в което се провежда обучение в съответната група. В Община Черноочене има утвърдена транспортни схема на пътуващите в задължителна предучилищна възраст деца до детските градини.
В детската градина предучилищното образование се осъществява при осигурена среда, както и възможности за опазване на физическото и психическото здраве на децата, осигурява възпитание, социализиране, обучение и отглеждането им до постъпване в първи клас.
Закона за предучилищното и училищното образование дава възможност за по-пълно обхващане на децата в задължителна предучилищна подготовка.
На територията на община Черноочене към настоящия момент съществуват детски градини, където се отглеждат, възпитават и обучават деца в задължителна предучилищна възраст с осигурен транспорт, пътуват от населените места, в които няма детска градина, която организира задължително предучилищно образование.
Съобразявайки се с нормативната уредба и обективните дадености, предлагам за учебната 2021/2022 г. да бъдат включени в Списъка на средищните детски градини, следните детски градини:
1. ДГ”Знаме на мира” с.Черноочене.
Селището е административен център на близките села със седалище с.Черноочене ул.Трета №2. ДГ”Знаме на мира” с.Черноочене е с целодневна организация на учебния процес. Тук се отглеждат и възпитават 80 деца, от които 64 деца в задължителна предучилищна възраст, като 42 от тях пътуват ежедневно от съседните села Вождово, Бостанци, Патица, Нови пазар, Ябълчене,Железник, Каблешково, Божурци, Стражница, Петелово, Свободиново и Бели вир.
Има утвърдена транспортна схема за превозване на децата:
– с.Вождово – с.Бостанци – с.Патица – с.Среднево – с.Нови пазар с.Железник – с. Божурци – с.Черноочене;
– с.Стражница- с.Свободиново – с. Черноочене;
– с.Петелово – с.Черноочене;
– с.Бели вир – с.Черноочене;
Децата се извозват със собствен превоз на общината и със специализиран превоз чрез договори с външни изпълнители.
Пътното трасе е в добро състояние, автобусите се движат основно по местен планински общински път и по малки участъци от републиканската пътна мрежа.
2. ДГ Житница – Част от Детска градина ”Знаме на мира” с.Черноочене.
Детската градина със седалище с.Житница е с целодневна организация на учебния процес. Тук се отглеждат и възпитават 20 деца, от които 8 деца в предучилищна възраст, ежедневно пътуват от съседните села Яворово, Дядовско и Водач.
Има утвърдена транспортна схема за превозване на децата:
– с.Яворово – с.Дядовско – с.Водач – ДГ с.Житница;
Децата се извозват със специализиран превоз чрез договори с външни изпълнители.
Пътното трасе е в добро състояние, автобусите се движат по местен планински общински път с асфалтова пътна настилка.
3. ДГ”Първи юни”с.Комунига.
Детската градина със седалище с.Комунига ул.Десета №11 е с целодневна организация на учебния процес. Тук се отглеждат и възпитават 24 деца, от които 19 деца в задължителна предучилищна възраст, а от тях 6 деца ежедневно пътуват от отдалечените населени места, с.Копитник, с.Паничково и с.Мурга.
Има осигурен транспорт по утвърдена схема:
– с.Копитник – ДГс.Комунига;
– с.Мурга – с.Акташ – с.Паничково – ДГ Комунига;
Децата се извозват със специализиран превоз чрез договори с външни изпълнители.
Пътното трасе е в добро състояние, автобусите се движат основно по местен планински общински път с асфалтова пътна настилка и по малки участъци от републиканската пътна мрежа.
4. ДГ с.Габрово – Част от Детска градина ”Първи юни” с.Комунига.
Детската градина със седалище с.Габрово е с целодневна организация на учебния процес. Тук се отглеждат и възпитават 15 деца, от които 10 деца в задължителна предучилищна възраст, а от тях 5 деца ежедневно пътуват от съседните села с.Бакалите, с.Даскалово и с.Черна нива .
Има осигурен транспорт по утвърдена транспортна схема за превозване на децата:
– с.Габрово – с.Бакалите
– с. Габрово – с.Черна нива
– с.Габрово – с.Даскалово
Децата се извозват със собствен превоз на общината.
Пътното трасе е в добро състояние, автобусите се движат основно по местен планински общински път с асфалтова пътна настилка и по малки участъци от републиканската пътна мрежа.
Във връзка с гореизложеното предлагам на вниманието на Общински съвет Черноочене следните проекто – РЕШЕНИЯ:
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл.3, ал.1 и ал.2 от ПМС 128 от 29 юни 2017 година, Общински съвет с.Черноочене:
I. Предлага за учебната 2021/2022 г. в Списъка със средищни детски градини от Община Черноочене да бъдат включени следните детски градини:
1. ДГ”Знаме на мира” с.Черноочене;
2. ДГс.Житница – Част от Детска градина ”Знаме на мира” с.Черноочене;
3. ДГ”Първи юни”с.Комунига;
4. ДГ с.Габрово – Част от Детска градина ”Първи юни”с.Комунига;
II. Възлага на Кмета на Община Черноочене до 10 септември 2021 г. да внесе мотивирано предложение в Министерство на образованието и науката, за включване на:
1. ДГ”Знаме на мира” с.Черноочене;
2.ДГ с.Житница – Част от Детска градина ”Знаме на мира” с.Черноочене;
3. ДГ”Първи юни”с.Комунига;
4. ДГ с.Габрово – Част от Детска градина ”Първи юни” с.Комунига;
в списъка на средищните детски градини през учебната 2021/2022 година.

С уважение,

АЙДЪН АРИФ ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

………………………….

ИЗГОТВИЛ:
АЙТЕН ВЕЛИ

СЪГЛАСУВАЛ:
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ“БЮДЖЕТ“
МЮМЮН БЕКИР