Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Предложение за включване в списъка със защитените училища на територията на община Черноочене за учебната 2021/2022 година.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.54, ал.1, ал.2 и ал.5 от Закона предучилищното и училищното образование, критериите за определяне на защитени детски градини и защитени училища се приемат с акт на Министерски съвет и са свързани с обективните географски и демографски фактори, наличието на пътна инфраструктура, отдалечеността и капацитета на най-близкото друго училище или детска градина.
Съгласно чл.2, ал.1 от ПМС № 121/23.06.2017 г. за защитено училище по смисъла на чл.54, ал.1,ал.2 и ал.5 от Закона предучилищното и училищното образование за учениците от І до VІІ клас се определя училище, което, ако бъде закрито или преобразувано, най-малко 10 ученици от І до VІІ клас ще пътуват на не по малко от 20 км. по наличната пътна мрежа до най-близкото друго държавно или общинско училище, в което се осъществява обучение в съответния клас.
Съгласно чл.5, ал.1 и ал.2 от ПМС № 121/23.06.2017 г. списъкът със защитените детски градини и защитените училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общински съвет, като предложенията се внасят до 10 септември в Министерството на образованието и науката.

След обсъждане, съобразявайки се с обективните дадености, социално-икономическите, миграционните и демографските процеси, предложенията направени от директорите на училищата и с нормативната уредба, предлагам на Вашето внимание следните основни училища да бъдат предложени за включване в списъка със „защитени училища” за учебната 2021/2022 година.

1.ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Паничково
ОУ „Н.Й.Вапцаров”с.Паничково се намира на 25 км. разстояние от общинския център. Сградата е масивна на два етажа, има 10 класни стаи, оборудван и обзаведен компютърен кабинет, библиотека, пригодена класна стая за физкултура и спорт и училищна столова. В училището се обучават ученици от І до VІІ клас. Обучението е целодневно, едносменно с организирано столово хранене.
През учебната 2021/2022 година в училището се очаква да се обучават 11 ученици от І до VІІ клас, като 8 от тях ще пътуват ежедневно от 3 до 22 км. от съседните населени села до училището.
с.Мурга – 3 ; с.Йончево- 1 ; Пансион с.Паничково – 3 ; с.Акташ – 1.
Има осигурен транспорт по утвърдена транспортна схема за превозване на учениците:
– с.Паничково – Разклон с.Мурга – м.Ходжаоглу – м.Акташ – ОУс. Паничково;
– с.Черноочене – с.Йончево – пансион с.Паничково – ОУ Паничково;
Учениците се извозват със собствен превоз на общината и със специализиран превоз чрез договори с външни изпълнители.
Пътното трасе е в добро състояние, автобусите се движат основно по местни планински общински пътища и по малки участъци от републиканската пътна мрежа.
Най-близкото училище до ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Паничково е ОУ „ В.Левски” с.Комунига, което се намира на разстояние 16,5 км. в едната посока или 16,5 x 1,24 = 20,46 км. Поради географското разположение и лошата инфраструктура трудно ще се извършва превозването на учениците до ОУ„В.Левски” с.Комунига, като разстоянието от най – отдалеченото село Мурга до с. Комунига е 22 км в едната посока или 22 x 1.24=27.28 км.

2.ОУ „Христо Ботев” с. Габрово
ОУ „Христо Ботев” с.Габрово се намира на 10 км. разстояние от общинския център. Сградата е масивна на два етажа, има 8 класни стаи, оборудван и обзаведен компютърен кабинет, библиотека, пригодена класна стая за физкултура и спорт и училищна столова.
В училището се обучават ученици от І до VІІ клас. Обучението е целодневно, едносменно с организирано столово хранене.
През учебната 2021/2022 година в училището ще се обучават 31 ученици разпределени в 5 паралелки.
Ученическият превоз ще се ползва от 15 ученици и ще пътуват от следните населени места:
с.Даскалово- 6 ученика
с.Черна нива – 3 ученика
с.Ново селище – 3 ученика
с.Бакалите – 3 ученика
Има осигурен транспорт по утвърдена транспортна схема за превозване на учениците:
Габрово – с.Бакалите – с.Ново селище – с.Черна нива – ОУ с.Габрово;
Черноочене – с.Даскалово – ОУ Габрово;
Учениците се извозват със собствен превоз на общината.
Най-близкото училище до ОУ „Хр. Ботев” с. Габрово е ОУ ”Васил Левски” с.Комунига, което се намира на разстояние 7 км. или 7 x 1,24 = 8,68.км. Поради географското разположение и лошата инфраструктура трудно ще се извършва превозването на учениците от с.Бакалите до ОУ„В.Левски” с.Комунига, като разстоянието от най отдалеченото село Бакалите до с. Комунига е 23 км в едната посока или 23 x 1.24=28,52 км.
Ученическите автобуси се движат основно по местни планински общински пътища и по малки участъци от републиканската пътна мрежа.

3.ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Лясково

ОУ „Н.Й.Вапцаров”с.Лясково се намира на 17 км. разстояние от общинския център. Училището се състои от две сгради. Сградите са масивни на един етаж, има 6 класни стаи, оборудван и обзаведен компютърен кабинет, пригодена класна стая за физкултура и спорт и училищна столова. В училището се обучават ученици от І до VІІ клас. Обучението е целодневно с организирано столово хранене.
През учебната 2021/2022 година в училището ще се обучават 25 ученици разпределени в 5 паралелки от І до VІІ клас.
При закриване на ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Лясково, най-близкото училище е СУ „Хр.Смирненски” с. Черноочене, като разстоянието е 17 x 1.24=21,08 км. 1,24 е коефициент за приравняване, съгласно приложение чл.1, ал.4 от ПМС 121/23.06.2017г. в едната посока, което ще доведе до нарушаване на достъпа до образование на учениците в задължителна училищна възраст.

4. ОУ „Васил Левски” с.Комунига

ОУ „Васил Левски” с.Комунига се намира на 15 км. разстояние от общинския център. Сградата на учебното заведение е масивна на два етажа, има 10 класни стаи, обзаведен компютърен кабинет, библиотека, пригодена класна стая за физкултура и спорт и училищна столова.
В училището се обучават ученици от І до VІІ клас. Обучението е целодневно, едносменно с организирано столово хранене.
През учебната 2021/2022 година в училището ще се обучават 52 ученици, като 2 от тях пътуват ежедневно от с.Соколите 15 км. в едната посока до ОУ с.Комунига.
Има осигурен транспорт по утвърдена транспортна схема за превозване на учениците:
– с.Черноочене – с.Соколите –с.Женда – ОУ Комунига – с.Копитник – ОУ Комунига;
1.с.Соколите– с.Комунига – 2 ученици, като разстоянието между селата е 16,5 км. в едната посока /16,5 x 1.24 = 20,46 км./, съгласно приложение чл.1, ал.4 от ПМС 121/23.06.2017 г.
2.Закриването на ОУ „Васил Левски” с. Комунига ще доведе до нарушаване на достъпа до образование на учениците в задължителна училищна възраст, тъй като учениците от с.Соколите, ще пътуват до най-близкото училище ОУ“Хр.Ботев“ с.Габрово на разстояние от 27 км. в едната посока или 27 x 1,24 = 33,48 км., съгласно приложение чл.1, ал.4 от ПМС 121/23.06.2017 г.

Предвид гореизложеното предлагам на Вашето внимание следното Пректо-

РЕШЕНИЕ:

І.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.54, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с чл. 5, ал.1 и ал.2 от ПМС №121/23.06.2017г., Общински съвет – Черноочене предлага за учебната 2021/2022 година в списъка със защитените училища от община Черноочене да бъдат включени следните училища, както следва:
– 5 –

1 .ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Паничково
2.ОУ „Хр. Ботев” с. Габрово
3.ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Лясково
4.ОУ „Васил Левски” с.Комунига

ІІ.Възлага на Кмета на община Черноочене до 10.09.2021 г. да внесе мотивирано предложение в Министерството на образованието и науката за включване на:
1 .ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Паничково
2.ОУ „Хр. Ботев” с. Габрово,
3.ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Лясково
4.ОУ „Васил Левски” с.Комунига, в списъка със защитените училища за учебната 2021/2022 г.

С уважение,

АЙДЪН АРИФ ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ
……………………………….

ИЗГОТВИЛ:
АЙТЕН ВЕЛИ

СЪГЛАСУВАЛ:
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ“БЮДЖЕТ“
МЮМЮН БЕКИР