Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишни деца на територията на Община Черноочене

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Промените в чл.8, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, извършени през 2020 г., предвиждат, задължителното предучилищно образование да обхване и 4-годишните деца, тъй като изграждането на ранни навици за учене поставя здрава основа за цялостното личностно развитие на детето. В чл.56, ал.2 законодателят предвижда, обучението на 4-годишните деца да се извършва в детските градини, а при липса на такива – в училищата. Водещ мотив е фактът, че образователните институции осъществяват не само образователен, но и възпитателен процес, който изгражда навици, умения и правилен модел на поведение и общуване и по този начин осъществява превенция и коригиране на поведенчески отклонения и на социални явления, като преждевременно отпадане от училище и неграмотност.
Параграф 16 от преходни и заключителни разпоредби на ЗПУО определя учебната 2023/2024 година за краен срок за въвеждане на задължителната предучилищна подготовка на 4-годишните деца.

От учебната 2020/2021 година с Решение №94 от 12.10.2020 година, Общинския съвет с.Черноочене даде съгласие за осъществяване на задължителното предучилищно образование на децата от 4 годищна възраст в детските градини на територията на община Черноочене. Опитът от изминалата учебна година и след проведена дискусия с директорите на детските градини и извършените анализи за посещението на 4 – годишните деца в детските градини, Община Черноочене доказва ефективността и готовността за въвеждане на задължителното предучилищно образование от учебната 2021-2022 година.
На територията на община Черноочене към настоящият момент съществуват 6 детски градини с целодневна организация, три в основни сгради и три част към тях , а именно:
1.ДГ“Знаме на мира“ с.Черноочене;
2. ДГ с.Минзухар – Част от Детска градина “Знаме на мира“ с.Черноочене ;
3.ДГ с.Житница – Част от Детска градина “Знаме на мира“ с.Черноочене ;
4.ДГ“Първи юни“ с.Комунига;
5.ДГ с.Габрово – Част от Детска градина“Първи юни“ с.Комунига;
6.ДГ“Н.Й.Вапцаров“ с.Лясково.
В изпълнение на чл.283 от Закона за предучилищното и училищното образование, общината осигурява транспорт на децата от населените места до най-близката детска градина.
Осигурено е организирано хранене на децата във всички детски градини чрез самостоятелни кухни.
Детските градини разполагат с достатъчен брой места и отговарят на необходимите условия за осъществяване на задължителното предучилищно образование съгласно изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищно образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини.
Във връзка с гореизложените мотиви предлагам на Общински съвет с.Черноочене следното

Проекто – РЕШЕНИЕ:

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.56 от Закона за предучилищното и училищното образование и §16 и §17 от ПЗР на ЗИД на Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет с.Черноочене

1. Дава съгласие за въвеждане на задължително предучилищно образование на 4 – годишните деца в детските градини на територията на община Черноочене.
2. Възлага на Кмета на Община Черноочене да извърши всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

С уважение,

АЙДЪН АРИФ ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

ИЗГОТВИЛ:
АЙТЕН ВЕЛИ

СЪГЛАСУВАЛ:
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ“БЮДЖЕТ“
МЮМЮН БЕКИР