Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО:Разрешение за изработване на проект за изменение в Подробен устройствен
план – План за регулация /ПУП – ПР/ за изменение на не реализиран участък от улица от О.Т./осова точка/2 – О.Т.6 -О.Т.7 с дължина към 170м и участък от О.Т.6 до О.Т.8а с дължина към 40м , предвиждане на улици по съществуващ транспортен достъп в кв.1 и урегулиране на общински терен , намиращ се между имоти с пл.сн.№№16,18 и 35 по частичния Кадастрално-регулационен план на с.Железник, одобрен със Заповед№303 от 05.11.1996год

Уважаеми общински съветници,

По повод постъпило в община Черноочене искане с вх.№94-00-1406 от 14.07.2021год. от собствениците на имот с пл.сн.№19 по плана на с.Железник за разрешаване изработването на проект за изменение в Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване в кв.1 по плана на с.Железник от 1996год. във връзка с техни инвестиционни намерения и не приложена досега улична регулация в участък от улица от О.Т 2 – О.Т.6 -О.Т.7 с дължина към 170м и участък от О.Т.6 до О.Т.8а с дължина към 40м, преминаваща през поземлени имоти с пл.сн.№18, пл.сн.№19, пл.сн№20 и пл.сн.№21 и пл.сн.№35 и възможността за предвиждане на улици по съществуващ на място транспортен достъп до имотите в кв.1по плана на с.Железник, и урегулиране за жилищни нужди на не урегулиран общински терен в кв.1, намиращ се между имоти спл.сн.№№16,18 и 35 по плана на с.Железник, общ.Черноочене,
Предлагам на Общинския съвет –Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2 т.1 и т.6 от Закона за устройство на територията

Р Е Ш И:
1. Общинския съвет –Черноочене разрешава да се изработи Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за изменение в Кадастрално-регулационния план нва с.Железник, с което да се заличи улицата в цитираните участъци и се предвидят нови улици по съществуващия на място транспортен достъп до имоти с пл.сн.№№16, 20, 21, 22, 23, 24, 25 , 26 и 18, кв.1 и се урегулира общинския терен , намиращ се между имоти с пл.сн.№№16,18 и 35 , кв.1 по плана на с.Железник, като новообразуваните урегулирани поземлени имоти се предвидят за застрояване в зона Жм с градоустройствени показатели:
Плътност – до 60%
Кинт – до 1.2
Озеленяване – мин.40%
Височина – до 10м/3ет./
Разработката да отговаря на разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и устройствените планове.
2. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект за изменение в Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване в кв.1 по Кадастрално-регулационния план на с.Железник, общ.Черноочене.

.
С УВАЖЕНИЕ !
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН/
с.Черноочене
юли, 2021год.

Съгласувал: юрисконсулт Н. Реджеб

изготвила:инж. Н.Милева